CITB303 Структури от данни (C++)

Кредити: 3
Преподавател: доц.
Николай Киров
e-mail: nkirov<at>nbu.bg

CITB304 Упражнения по структури от данни (C++)

Credits: 3
Преподавател:: гл. ас. Валентина Иванова
e-mail: v.ivanova<at>nbu.bg


Точкова система за оценкаCITB303
Текущо оценяване
CITB304
Текущо оценяване

CITB303
Семестриален изпит
CITB304
Семестриален изпит
Първи тест CITB303 10 -
- -
Втори тест
CITB303 10 -
- -
Трети тест
CITB303 20 -
40 -
Първо домашно
CITB304 10 10
- 10
Второ домашно CITB304 10 10
- 10
Трето домашно CITB304 10 10
- 10
Първо контролно
CITB304 10 10
- -
Второ контролно CITB304 10 10
- -
Tрето контролно CITB304 10 50
20 70
Писмен изпит
CITB303 - -
20 -
Събеседване CITB303 - -
20 -
Допълнителни точки

max 5 max 5
 -  -
Общо:
100 100
100 100
Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
Точки
(max 10)
Оценка
    Точки
(max 20)
Оценка
Точки
(max 50)
Оценка

Точки
(max 100)

Оценка
0-4
2.00
                                 
0-9
2.00
                             
0-24
2.00
                         
0-49
2.00
5
3.00

10
3.00

25-27
3.00

50-59
3.00
6
3.50

11-12
3.50

28-29
3.50

60-75
4.00
7
4.00

13-14
4.00

30-34
4.00

76-89
5.00
8
5.00

15
4.50

35-37
4.50

90-100
6.00
9-10
6.00

16
5.00

38-41
5:00


17-18
5.50

42-44
5.50


19-20
6.00

45-50
6.00