12. Предефиниране на операции и управление на паметта

  Предефиниране на операции.
    Даване на ново значение на операция се нарича предефиниране (operator overloading). Операциите се предефинират за аргументи - обекти от даден клас, като типът на поне един от аргументите на бинарна операция трябва да е клас.

// overload.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

#include "ccc_time.h"

/* Предефиниране на бинарна операция - с аргументи от клас Time и стойност от тип long */
long operator-(Time a, Time b)
/* ЦЕЛ: пресмята броя на секундите между два момента от време
   ПОЛУЧАВА: a, b - два момента от време
   ВРЪЩА: броя на секундите между a и b
*/
{  return a.seconds_from(b);   }

/* Предефиниране на бинарна операция + с аргументи от клас Time и тип long и стойност от клас Time */
Time operator+(Time a, long sec)
/* ЦЕЛ: пресмята момент от време, отдалечен на зададен брой секунди
   ПОЛУЧАВА: a - момент от време
   ВРЪЩА: момент от време, отдалечен на зададения брой секунди
*/
{  Time r = a;
   r.add_seconds(sec);
   return r;  }

/* Предефиниране на бинарна операция == с аргументи от клас Time и стойност от тип bool */
   bool operator==(Time a, Time b)

/* ЦЕЛ: сравнява два момента от време
   ПОЛУЧАВА: a, b - два момента от време
   ВРЪЩА: true ако те са равни и false ако не са равни
*/
{  return a.seconds_from(b) == 0;  }

/* Предефиниране на бинарна операция != с аргументи от клас Time и стойност от тип bool */
   bool operator!=(Time a, Time b)

/* ЦЕЛ: сравнява два момента от време
   ПОЛУЧАВА: a, b - два момента от време
   ВРЪЩА: true - ако те не са равни
*/
{  return a.seconds_from(b) != 0;  }

/* Предефиниране на бинарна операция << с аргументи от клас ostream и клас Time и стойност от тип ostream */
   ostream &operator<<(ostream &out, const Time &a)
/* ЦЕЛ: отпечатва обект от тип Time
   ПОЛУЧАВА: out - изходен потокa - момент от време
   ВРЪЩА: входния параметър out
*/
{  out << a.get_hours() << ":";
   if (a.get_minutes() < 10) out << "0";
   out << a.get_minutes() << ":";
   if (a.get_seconds() < 10) out << "0";
   out << a.get_seconds();
   return out;    }

/* Предефиниране на унарна операция - префиксна форма на ++ с аргумент от клас Time и стойност от клас Time */
Time operator++(Time &a)
/* ЦЕЛ: добавя към момент от време 1 секунда
   ПОЛУЧАВА: a - момент от време
   ВРЪЩА: новият момент от време и променя a
*/
{ a = a + 1; return a; }

/* Предефиниране на унарна операция - постфиксна форма на ++ с аргумент от клас Time и стойност от клас Time */
Time operator++(Time &a, int dummy)
/* ЦЕЛ: добавя към момент от време 1 минута
   ПОЛУЧАВА: a - момент от време
   ВРЪЩА: непромененият момент от време и променя a
*/
{ Time b = a;
  a = a + 60; return b;
}
 
int main()
{  Time now;
   cout << "Now it is " << now << "\n";
   Time later = now + 1000;
   cout << "A thousand seconds later it is " << later << "\n";
   Time now2;
   if (now == now2)
      cout << "It still is " << now2 << "\n";
   if (now != now2)
      cout << "It is already " << now2 << "\n";
   cout << "Another " << later - now2 << " seconds until "
        << later << "\n";
   now = Time();
   cout << "Now it is " << now << "\n";
   cout << "One second later " << (++now) << "\n";
   cout << "The same time " << (now++);
   cout << " and 60 seconds later " << now << "\n";
   return 0;
}
 

Now it is 11:42:51
A thousand seconds later it is 11:59:31
It still is 11:42:51
Another 1000 seconds until 11:59:31
Now it is 11:42:51
One second later 11:42:52
The same time 11:42:52 and 60 seconds later 11:43:52

**Предефиниране на операции като член-функции на клас. 
// overload1.cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
#include "ccc_time.h"
class Time_new : public Time {
public:
int operator-(Time_new b) const;
Time_new operator+(int sec) const;
bool operator==(Time_new b) const;
bool operator!=(Time_new b) const;
Time_new operator++(); // prefix
Time_new operator++(int dummy); // postfix
friend ostream& operator<<(ostream& out, Time_new a);
};

/**
Compute the number of seconds between two points in time.
@param b another point in time
@return the number of seconds that a is away from b
*/
int Time_new::operator-(Time_new b) const
{ return this->seconds_from(b);
}

/**
Compute a point in time that is some number of seconds away.
@param sec the seconds to add
@return a point in time that is sec seconds away from a
*/
Time_new Time_new::operator+(int sec) const
{ Time_new r = *this;
r.add_seconds(sec);
return r;
}

/**
Compare two points in time
@param b another point in time
@return true if they are the same
*/
bool Time_new::operator==(Time_new b) const
{ return this->seconds_from(b) == 0;
}

/**
Compare two points in time.
@param b another point in time
@return true if they are the different
*/
bool Time_new::operator!=(Time_new b) const
{ return !(*this == b);
}

/**
Prefix increment by 1 second.
@return the new value
*/
Time_new Time_new::operator++() // prefix
{ *this = *this + 1;
return *this;
}

/**
Postfix increment by 1 second.
@return the old value
*/

Time_new Time_new::operator++(int dummy) // postfix
{ Time_new t = *this;
*this = *this + 1;
return t;
}


/**
Print a Time object
@param out an output stream
@param a a point in time
@return out
*/
ostream& operator<<(ostream& out, Time_new a)
{
out << a.get_hours() << ":"
<< setw(2) << setfill('0')
<< a.get_minutes() << ":"
<< setw(2) << a.get_seconds() << setfill(' ');
return out;
}


int main()
{
Time_new now;
cout << "now: " << now << endl;
Time_new later = now + 1000;
cout << "later: " << later << endl;
Time_new now2;
if (now == now2)
cout << "now == now2: " << now2 << endl;
if (now != now2)
cout << "now != now2 " << now2 << endl;
cout << "now++: " << now++
<< " ++now2: " << ++now2 << endl;
cout << "now: " << now << " now2: " << now2 << endl;
cout << "later - now2: " << later - now2 << endl;
return 0;
}

Сега можем да заменим функциите, които заместваха операциите от STL-реализацията на свързан списък (list2.cpp) с предефинирани операции:

bool operator!=(Iterator a, Iterator b); /* външна за класа функция */
bool Iterator::operator!=(Iterator b);   /* член-функция */

string Iterator::operator*() const
{  assert(position != NULL);
   return position->data;  }

void Iterator::operator++(int dummy)
{  assert(position != NULL);
   position = position->next; }

void Iterator::operator--(int dummy)
{  if (position == NULL)  position = last;
   else                   position = position->previous;
   assert(position != NULL);   }

bool Iterator::operator!=(Iterator b) const
{  return position != b.position;   }

bool Iterator::operator==(Iterator b) const
{  return position == b.position;   


Управление на паметта

Ще разгледаме примера department.cpp.

class Department {
...
private: string name;
Employee* receptionist;
};

Department::Department(string n, Employee e)
{
name = n; receptionist = new Employee(e.get_name(), e.get_salary());
}

/* second constructor */
Department::Department(string n)
{
name = n;
receptionist = NULL;
}

** Деструктор

Деструкторът е специална член-функция, която се извиква автоматично когато обектът излезе от обхват.
Деструктурът на класа Department трябва да унищожи създадения от конструктора обект:

Department::~Department()
{ delete receptionist;
}

** Предефиниране на операция за присвояване

Нека имаме следните дефиниции:

Department qc("Quality Control", Employee("Tester, Tina", 50000));
Department dept("Shipping", Employee("Hacker, Harry", 35000));

и след това приложим операция присвояване (почленно копиране)

dept = qc;

Това присвоявано води до загуба на памет (memory leak)! Когато един от обектите излезе от обхват, получаваме висящ указател!Затова трябва да предефинираме операция присвояване за обекти от класа Employee

Department& Department::operator=(const Department& b)
{ if (this != &b)
{ name = b.name;
delete receptionist;
if (b.receptionist == NULL) receptionist == NULL;
else
receptionist = new Employee(b.receptionist->get_name(),
b.receptionist->get_salary());
}
return *this;
}

Корираме данните, които не са указатели (в случая name) от обект b в *this, изтриваме указателя receptionist от *this и създаваме нов обект от тип Employee за *this, копие на обекта *receptionist от b

Функцията за предефиниране трябва да е член-функция (защо)?

** Конструктор за копиране

Предназначението на операция присвояване е да промени съшествуващ обект, като го направи същия, както друг обект и не е подходящ за конструиране на нов обект. Напр. в оператора

Department dept = qc; // not assignment operator!

не може да се използва (и не е) операция присвояване. Правилното конструиране на обект, копие на друг обект е:

Department dept(qc);

т.е. като се извика конструктор за копиране. За всеки клас в езика С++ има такъв конструктор, но той действа с почленно копиране и възникава същия проблем, както при операция присвояване. Решението е да се напише конструктор за копиране:

Department::Department(const Department& b)
{ name = b.name;
if (b.receptionist == NULL) receptionist = NULL;
else
receptionist = new Employee(b.receptionist->get_name(),
b.receptionist->get_salary());
}

Конструктор за копиране се вика и когато се предава параметър-стойност на функция, напр.

void print(Department d)
{ ... }

Department dep("Administration")
...
print(dep);
....

Пример:

// department.cpp
001: #include <string> 002: #include <iostream> 004: using namespace std; 005: 006: #include "ccc_empl.h" 008: /** 009: A department in an organization. 010: */ 011: class Department { 013: public: 014: Department(string n); 015: Department(string n, Employee e); 016: ~Department(); 017: Department& operator=(const Department& b); 018: Department(const Department& b); 019: void print() const; 020: private: 021: string name; 022: Employee* receptionist; 023: }; 024: 025: /** 026: Constructs a department with a given name and no receptionist. 027: @param n the department name 028: */ 029: Department::Department(string n) 030: { name = n; 032: receptionist = NULL; 034: cout << "Constructor: "; 035: print(); 036: } 037: 038: /** 039: Constructs a department with a given name and receptionist. 040: @param n the department name 041: @param e the receptionist 042: */ 043: Department::Department(string n, Employee e) 044: { name = n; 046: receptionist = new Employee(e.get_name(), e.get_salary()); 048: cout << "Constructor: "; 049: print(); 050: } 051: 052: /** 053: Deletes the Employee object that this Department 054: object manages. 055: */ 056: Department::~Department() 057: { cout << "Destructor: "; 059: print(); 061: delete receptionist;
062: } 063: 064: /** 065: Constructs a Department object as a copy of another 066: Department object. 067: @param b the object to copy 068: */ 069: Department::Department(const Department& b) 070: { cout << "Copy constructor: "; 072: b.print(); 073: 074: name = b.name; 075: if (b.receptionist == NULL) receptionist = NULL; 077: else 078: receptionist = new Employee(b.receptionist->get_name(), 079: b.receptionist->get_salary()); 080: } 081: 082: /** 083: Sets this Department object to a copy of another 084: Department object. 085: @param b the object to copy 086: */ 087: Department& Department::operator=(const Department& b) 088: { cout << "Assignment: "; 090: print(); 091: cout << "= "; 092: b.print(); 093: 094: if (this != & b) 095: { name = b.name; 097: delete receptionist; 098: if (b.receptionist == NULL) receptionist = NULL; 100: else 101: receptionist = new Employee(b.receptionist->get_name(), 102: b.receptionist->get_salary()); 103: } 104: return *this; 105: } 106: 107: /** 108: Prints a description of this department. 109: */ 110: void Department::print() const 111: { cout << "[name=" << name << ",receptionist="; 113: if (receptionist == NULL) cout << "NULL"; 115: else cout << receptionist->get_name(); 117: cout << "]\n"; 118: } 119: 120: int main() 121: { Department shipping("Shipping"); 123: Department qc("Quality Control",
124: Employee("Tester, Tina", 50000)); 125: Department dept(qc);
126: dept = shipping; 127: return 0; 128: }
Когато използваме указатели (и динамична памет) в данните на клас, винаги трябва да дефинираме "големите три":
Пример с класа List (да си припомним list2.cpp):

// list0.cpp
#include <string>
#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

/* forward declarations */
class List;
class Iterator;

/** A class to hold the nodes of the linked list.
*/
class Node {
public:
  
/** Constructs a node for a given data value.
       @param s the data to store in this node
   */
   Node(string s);
private:
   string data;
   Node* previous;
   Node* next;
friend class List;
friend class Iterator;
};
  
/** An iterator denotes a position in the list or
    past the end of the list.
*/
class Iterator {
public:
  
/** Constructs an iterator that is not attached to any list.
   */
   Iterator();
  
/** Looks up the value at a position.
       @return the value of the Node to which the iterator
       points
   */
   string operator*() const;
  
/** Advances the iterator to the next position.
   */
   void operator++(int dummy);
  
/** Moves the iterator to the previous position.
   */
   void operator--(int dummy);
  
/** Compares two iterators.
       @param b the iterator to compare with this iterator
       @return true if this iterator and b are equal
   */
   bool operator==(Iterator b) const;
  
/** Compares two iterators.
       @param b the iterator to compare with this iterator
       @return true if this iterator and b are not equal
   */
   bool operator!=(Iterator b) const;
private:
   Node* position;
   Node* last;
friend class List;
};

/** A linked list of values of a given type.
    @param T the type of the list values
*/
class List {
public:
  
/** Constructs an empty list.
   */
   List();
  
/** Constructs a list as a copy of another list.
       @param b the list to copy
   */
   List(const List& b);
  
/** Deletes all nodes of this list.
   */
   ~List();
  
/** Assigns another list to this list.
       @param b the list to assign
       @return a reference to this list
   */
   List& operator=(const List& b);
  
/** Appends an element to the list.
       @param s the value to append
   */
   void push_back(string s);
  
/** Inserts an element into the list.
       @param iter the position before which to insert
       @param s the value to append
   */
   void insert(Iterator iter, string s);
  
/** Removes an element from the list.
       @param i the position to remove
       @return an iterator pointing to the element after the
       erased element
   */
   Iterator erase(Iterator i);
  
/** Gets the beginning position of the list.
       @return an iterator pointing to the beginning of the list
   */
   Iterator begin() const;
  
/** Gets the past-the-end position of the list.
       @return an iterator pointing past the end of the list
   */
   Iterator end() const;

private:
  
/** Copies another list to this list.
       @param b the list to copy
   */
   void copy(const List& b);
  
/** Deletes all nodes of this list.
   */
   void free();
   Node* first;
   Node* last;
};

List::List()
{  first = NULL;
   last = NULL;
}

List::~List()
{  free();
}

List::List(const List& b)
{  first = NULL;
   last = NULL;
   copy(b);
}

List& List::operator=(const List& b)
{  if (this != &b)
   {  free();
      copy(b);
   }
   return *this;
}

void List::push_back(string s)
{  Node* newnode = new Node(s);
   if (last == NULL) /* list is empty */
   {  first = newnode;
      last = newnode;
   }
   else
   {  newnode->previous = last;
      last->next = newnode;
      last = newnode;
   }
}

void List::insert(Iterator iter, string s)
{  if (iter.position == NULL)
   {  push_back(s);
      return;
   }

   Node* after = iter.position;
   Node* before = after->previous;
   Node* newnode = new Node(s);
   newnode->previous = before;
   newnode->next = after;
   after->previous = newnode;
   if (before == NULL) /* insert at beginning */
      first = newnode;
   else
      before->next = newnode;
}

Iterator List::erase(Iterator i)
{  Iterator iter = i;
   assert(iter.position != NULL);
   Node* remove = iter.position;
   Node* before = remove->previous;
   Node* after = remove->next;
  
   if (remove == first) first = after;
   else          before->next = after;
   if (remove == last) last = before;
   else     after->previous = before;
  
   iter.position = after;
   delete remove;
   return iter;
}

Iterator List::begin() const
{  Iterator iter;
   iter.position = first;
   iter.last = last;
   return iter;
}

Iterator List::end() const
{  Iterator iter;
   iter.position = NULL;
   iter.last = last;
   return iter;
}

Iterator::Iterator()
{  position = NULL;
   last = NULL;
}

string Iterator::operator*() const
{  assert(position != NULL);
   return position->data;
}

void Iterator::operator++(int dummy)
{  assert(position != NULL);
   position = position->next;
}

void Iterator::operator--(int dummy)
{  if (position == NULL) position = last;
   else                  position = position->previous;
   assert(position != NULL);
}

bool Iterator::operator==(Iterator b) const
{  return position == b.position;
}

bool Iterator::operator!=(Iterator b) const
{  return position != b.position;
}

Node::Node(string s)
{  data = s;
   previous = NULL;
   next = NULL;
}

void List::copy(const List& b)
{  for (Iterator p = b.begin(); p != b.end(); p++)
      push_back(*p);
}

void List::free()
{  while (begin() != end()) erase(begin());
}

int main()
{  List staff;

   staff.push_back("Cracker, Carl");
   staff.push_back("Hacker, Harry");
   staff.push_back("Lam, Larry");
   staff.push_back("Sandman, Susan");

   /* add a value in fourth place */
   Iterator pos;
   pos = staff.begin();
   pos++;
   pos++;
   pos++;

   staff.insert(pos, "Reindeer, Rudolf");


   /* remove the value in second place */
   pos = staff.begin();
   pos++;

   staff.erase(pos);

  
/* print all values */
   for (pos = staff.begin(); pos != staff.end(); pos++)
      cout << *pos << "\n";

   return 0;
}