Задачи за тренинг

Задача 6а. [7.1]
Да се намери k-тия по големина елемент за множество от цели числа .

Вход:
На входа се задава числото n (n < 1010) - брой на елементите на множеството, числото k < n и самите елементи на множеството - цели числа в интервала [-10000, 10000]. Входът съдържа много примери.
.
Изход:

За всеки пример на нов ред се отпечатва k-тия по големина елемент за множеството.

Пример:
3 2 1 1 2
4 1 45 -2 0 0

Решение на примера:
1
45

Задача 6b. [7.2]
Да се намери мажорантът на множество от цели числа, като е известно, че такъв съществува.

Дефиниция: Нека е дадено n-елементно мултимножество (т.е. множество, в което се допуска повторение на елементи). Ще казваме, че даден елемент на множеството е негов мажорант, ако се среща строго повече от n/2 пъти.

Вход:
На входа се задава числото n (n < 105) - брой на елемнтите на множеството и стойностите на самите елементи - цели числа в интервала [-1020, 1020] Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на отделен ред се отпечатва цяло число - мажорантът на множеството.

Пример:
6 6 6 6 6 2 2
6 1 1 1 1 1 1
15
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3
11111111111111111111 11111111111111111112
11111111111111111111

Решение на примера:
6
1
1
11111111111111111111