Задачи за тренинг

Задача 6а. [8.2.2]
Трима братя наследили N парцела земя с лица S1, S2,…, SN,  съответно, и решили да си ги поделят по братски. Помогнете им да направят това. Напишете  програма, която разбива множеството от парцели на три подмножества така, че ако A е сумата от лицата на парцелите в първото подмножество, B – на парцелите във второто и C - на парцелите във третото, то сумата
|A – B| + |A - C| + |B - C|
да е минимална.

Вход:
На входа се задава числото N, (1 < N < 513) - брой на парцелите земя и още N числа - лицата на парчетата (цели положителни числа). Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на нов ред се отпечатва търсената най-малка стойност .

Пример:
3 1 1 1
10
4 1 1 1 2 2 9 

Решение на примера:
0
8

Задача 6b. [8.2.7]
Да се напише програма за намиране на най-дългата ненамаляваща подредица.

Вход:
На входа се задава числото n - брой на елемнтите на редицата  и след това стойностите на самите елементи - цели числа в интервала [-10, 105].  Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на отделен ред се отпечатва цяло число - дължината на най-дългата ненамаляваща подредица.

Пример:
6
6 6 6 2 2 7
6
1 1 1 1 1 2
15
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3
4 3 2


Решение на примера:
4
6
8
1