Задачи за тренинг

Задача 2а. Дадена е проста дроб. Напишете програма, която намира несъкратима дроб, равна на дадената, т.е. съкращава дробта до несъкратим вид..

Стандартен вход
Всеки пример се задава с израза m/n, където m  и n са две естествени числа, по-малки от 105 - съответно числител и знаменател  на проста дроб. Входът съдържа няколко примера.

Стандартен изход
За всеки пример на изхода се записва несъкратимата дроб по същия начин, както е зададена на входа.

Примерен вход
12/8 10/20 21/7 1/7

Изход - решение с данни от примерния вход
3/2 1/2 3/1 1/7


Задача 2b. За дадено естественото число a дефинираме следната редица:
    a0  =  a,
    ak+1ak/2, ако ak е четно или
    ak+1 =  3ak + 1, ако ak е нечетно.
Ако за някое k членът на редицата  ak е равен на 1, то тази стойност е край на редицата. Хипотезата е, че всяко естествено число a генерира крайна редица. Напишете програма за намиране на дължината на тази редица.

Вход:
На входа се задава редица от естествени числа a, не по-големи от 109.

Изход:
На изхода се отпечатва редица от дължините на получените по описания начин редици.

Примерен вход
2 10 7

Изход - решение с данни от примерния вход
2 7 17