13.  Представяне на граф. Обхождане на граф

Дефиниции [5.1]

* Връх (vertex, node), дъга (arc), ребро (edge)
* Ориентиран и неориентиран граф
* Път в граф, цикъл, свързан граф
* Мултиграф, примка
* Предшественици и наследници, степен на връх
* Пълен граф, клика, двуделен граф
* Дървета

Представяне [5.2]

* Списък на ребрата [5.2.1]
* Матрица на съседство (достижимост) [5.2.2]
* Списък на наследниците [5.2.3]
* Матрица на инцидентност връх - дъга [5.2.4]

Обхождане [5.3]

*Обхождане в ширина [5.3.1]
*Обхождане в дълбочина [5.3.2]

Литература:
Теория на Графите  http://fmi.wikidot.com/tg