Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека


Пример 1: Проста българска народна песен и нейната дигитализация със стандартните средства на системата LilyPond
%{ td_093_1_01 }
%
\include "td-preamble.ly"
%
\score {
  \relative c' {
    \tempo 4 = 152
    \time 2/4
    e8( f) g4 | g8( aes) g( f) | \acciaccatura f8 e2 | f4 g | aes g8 f |
    e4 f | g g8( f) | \acciaccatura f8 e2 | e4 e | e2
    \bar "|."
  }
  \addlyrics { И- ван си Ра- ди гу- во- ри, ма- ри,  И- ван си Ра- ди гу- во- ри }
%
  \layout {
     indent = #0
     line-width = 190\mm
     ragged-right=##f
  }
%
  \midi {
   \context { \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 152 4) }
  }
%
  \header {
     opus = "TD-93,1,1"
     tagline = ##f
  }
}
%Хороводна

\begin{multicols}{2}
Иван си Ради говори, мари /2
Либе ле Радо либе ле, мари /2
Ден доде Радо ден доде, мари
Ден доде де Димитровден
Калфите да си излязат мари
Калфите от майсторите
Аргати от чорбаджи, мари
И ас ща Радо да с'ида
Мило ли ти е за мени
Както я мени за теби.
Рада на Иван думаши
Либе Иване, Иване
Както е тебе за мене
Така е мене за тебе
Я почакай ма Иване
да дойдат пости Коледни
Да станат дните мънинки
Я пък нощите големки (големи)
Да преспа мама и тати
и байно с млада невяста
Да бръкна майци у пазуви
А пък на тейко в джубови
Да взема дребно отключи
Сандъци да си отключа
С имане да се назема
Четено и нечетено
Бройено и небройено
Шиници жълти жълтици
Кошове с бели грошове
Иван на Рада думаше
Либе ле Радо либе ле
Не взимай Радо алтъне
Че са тежко за носене
На зимай жълти жълтици
Че са леко за носене.
\end{multicols}

\sing{Пяла Ивана Вичева Стойкова}
\bornYear{1911}
\bornVillage{с. Хисаря, кв. Момина баня (Киселери)}
\marriageVillage{c. Бегово}
\marriageArea{Пловдивско}
\marriageYear{1946}
\record{декември 1964}
td_093_1_01.lytd_093_1_01.jpgtd_093_1_01.pstd_093_1_01.epstd_093_1_01.pdftd_093_1_01.mid, td_093_1_01.txtexam_eps_1.ps,   exam_eps_1.pdf

Пример 2: Основни елементи на базата данни за песента с идентификатор td_136_1_16: