Програма: Мрежови технологии

Първа година

Първи семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB101  Въведение в програмирането (C++)

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB102  Въведение в компютърните системи

   проф. Владимир Димитров Лазаров , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB103  Линейна алгебра

   акад. Петър Стоянов Кендеров , д.н., ст.н.с. ІІ ст. д-р Емил Миланов Колев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB121  Език за програмиране С++

   н.с. Емил Стойков Келеведжиев,   ас. Ласко Маринов Ласков  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB123  Приложения на линейната алгебра

   акад. Петър Стоянов Кендеров , д.н., ст.н.с. ІІ ст. д-р Емил Миланов Колев

        30 ч., 3 кр. , 1/1

Втори семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB151  Обектноориентирано програмиране (C++)

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB153  Математически анализ

   проф. Цвятко Василев Рангелов, д.н.,  доц. д-р Марин Ласков Маринов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB154  Основи на мрежите

   проф. д-р Румен Стоянов Стайнов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB171  Обектно-ориентирано проектиране със С++

   н.с. Емил Стойков Келеведжиев, ас. Ласко Маринов Ласков  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB173  Приложения на математическия анализ

   проф. Цвятко Василев Рангелов , д.н., доц. д-р Марин Ласков Маринов

        30 ч., 3 кр. , 1/1
Втора година

Трети семестър


Аудиторни лекционни курсове

NETB201  Структури от данни

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB202  Операционни системи

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB206  Компютърни архитектури

   проф. Владимир Димитров Лазаров , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB221  Алгоритми за структури от данни

   н.с. Емил Стойков Келеведжиев, ас. Ласко Маринов Ласков  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB222  Лабораторни занятия по операционни системи

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев, проф. д-р Румен Стоянов Стайнов, доц. д-р Евгений Кръстев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB226  Лабораторни занятия по компютърни архитектури

   ас. д-р Нина Георгиева Ташева

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB253  Теория на вероятностите

   проф. д-р Красимир Бойчев Калинов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB294  Локални мрежи

   проф. д-р Румен Стоянов Стайнов, доц. д-р Васил Иванов Фурнаджиев

        30 ч., 3 кр. , 1/1

Четвърти семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB205  Графи и мрежови алгоритми

   проф. Иван Николов Ланджев , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB225  Приложения на дискретни структури и алгоритми в мрежите

   проф. Иван Николов Ланджев , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB254  Глобални мрежи

   акад. Кирил Боянов, д.н., доц. д-р Васил Иванов Фурнаджиев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB257  Бази данни и SQL

   доц. д-р Петер Лео Пайнл, доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB258  Web-програмиране с HTML и JavaScript

   доц. д-р Петя Иванова Асенова, н.с. Емил Стойков Келеведжиев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB277  Приложения на системите бази от данни

   доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB278  Проектиране на сайтове с HTML и JavaScript

   доц. д-р Петя Иванова Асенова, н.с. Емил Стойков Келеведжиев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB284  Лабораторни занятия по глобални мрежи

   доц. д-р Васил Иванов Фурнаджиев, н.с. д-р Владимир Георгиев Димитров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

Модул: Администриране
 

Трета година

Пети семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB274  Маршрутизация

   ас. Васил Симеонов Илински  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB302  Системи за реално време

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB307  Разпределени бази от данни

   доц. д-р Петер Лео Пайнл, ст.н.с. ІІ ст. д-р Румен Радев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB317  Приложения за разпределени бази данни
ст.н.с. ІІ ст. д-р Румен Радев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB324  Мрежови технологии за отдалечен достъп

   ст.н.с. ІІ ст д-р Емил Иванов Стоилов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB334  Лабораторни занятия по мрежови технологии

   ст.н.с. ІІ ст д-р Емил Иванов Стоилов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB341  Мрежи от следващо поколение

   проф. Маргарита Маркова Петкова  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB359  Комуникации
хон. ас. Андрей Бъчваров 

   30 ч., 3 кр. , 1/1

Извънаудиторни учебни форми

NETB327  Самостоятелна работа по разпределени бази от данни
ст.н.с. ІІ ст. д-р Румен Радев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB330  Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB344  Самостоятелна работа по мрежови технологии-1

   ас. Васил Симеонов Илински  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB399  Практически стаж

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   40 ч., 6 кр. , 1/2 

Шести семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB352  UNIX/Linux операционни системи

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB356  Мрежов хардуер

   ст.н.с. ІІ ст д-р Емил Иванов Стоилов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB357  Мобилни комуникации

   проф. д-р Румен Стоянов Стайнов

   31 ч., 3 кр. , 1/1

NETB358  Програмиране с Java

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB362  Лабораторни занятия по Linux

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB368  Системни и потребителски приложения с Java

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB371  Мрежови мултимедийни приложения

   ст.ас. Йоана Михайлова Минкова  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB391  Риск в информационните технологии

   акад. Иван Петков Попчев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

Извънаудиторни учебни форми

NETB381  Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения

   ст.ас. Йоана Михайлова Минкова  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB390  Самостоятелна работа по програмиране за напреднали-2

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB394  Самостоятелна работа по мрежови технологии-2

   ас. Васил Симеонов Илински  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB399  Практически стаж

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   40 ч., 6 кр. , 2/2 

Четвърта година

Седми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB401  Web програмиране Client-Server

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB404  Многослойна комутация

   ас. Васил Симеонов Илински  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB409  Мрежова сигурност

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB411  Web приложения Client-Server

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB414  Лабораторни занятия по многослойна комутация

   доц. д-р Васил Иванов Фурнаджиев, ас. Васил Симеонов Илински  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB419  Лабораторни занятия по мрежова сигурност

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB434  Съвременни производствени комуникации

   ст.н.с. ІІ ст д-р Емил Иванов Стоилов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB435  Системно Интернет програмиране

   проф. д-р Румен Стоянов Стайнов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

Извънаудиторни учебни форми

NETB444  Самостоятелна работа по проектиране на мрежи-1

   доц. д-р Васил Иванов Фурнаджиев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB445  Самостоятелна работа по системно Интернет програмиране

   проф. д-р Румен Стоянов Стайнов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB499  Практически стаж

   ас. Васил Симеонов Илински  

   40 ч., 6 кр. , 1/2 

Осми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB452  Разпределени системи

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB454  Семантичен web

   н.с. Сергей Илиев Върбанов  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB457  Технологии за приложения в Интернет

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB464  Управление на корпоративни мрежи

   ст.н.с. ІІ ст. д-р Емил Иванов Стоилов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB467  Проектиране на приложения в Интернет

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB470  Маркетинг в информационната индустрия

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB474  Мрежови операции и тестване

   ас. Васил Симеонов Илински  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB484  Лабораторни занятия по мрежови операции и тестване

   ас. Васил Симеонов Илински  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

Извънаудиторни учебни форми

NETB455  Самостоятелна работа по семантичен web

   н.с. Сергей Илиев Върбанов  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB494  Самостоятелна работа по проектиране на мрежи-2

   доц. д-р Васил Иванов Фурнаджиев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB499  Практически стаж

   ас. Васил Симеонов Илински  

   40 ч., 6 кр. , 2/2

Тренингови некредитни курсове

   NETB449  Бакалавърски семинар

   доц. д-р Петя Иванова Асенова

   20 ч., 0 кр. , 2/2

Модул: Програмиране в интернет
 

Трета година

Пети семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB301  Програмиране на сигурен код

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB303  Приложна статистика

   проф. д-р Красимир Бойчев Калинов

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB305  Изкуствен интелект

   ст.н.с. д-р Данаил Антонов Дочев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB307  Разпределени бази от данни

   доц. д-р Петер Лео Пайнл

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB311  Проектиране на приложения със сигурен код

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB317  Приложения за разпределени бази данни

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB321  Програмиране с Perl

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB343  Кодиране и защита на данни

   проф. Иван Николов Ланджев , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

Извънаудиторни учебни форми

NETB330  Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB331  Самостоятелна работа по програмиране с Perl

   хон. преп. Марин Пенков Маринов  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB363  Самостоятелна работа по кодиране и защита на данни

   проф. Иван Николов Ланджев , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB399  Практически стаж

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   40 ч., 6 кр. , 1/2 

Шести семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB351  Интерактивна векторна графика за web

   н.с. Бойко Блажев Банчев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB352  UNIX/Linux операционни системи

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB353  Криптография

   проф. Иван Николов Ланджев , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB358  Програмиране с Java

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB362  Лабораторни занятия по Linux

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB368  Системни и потребителски приложения с Java

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB373  Приложна криптография и защита на информацията

   проф. Иван Николов Ланджев , д.н.

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB391  Риск в информационните технологии

   акад. Иван Петков Попчев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

Извънаудиторни учебни форми

NETB361  Самостоятелна работа по интерактивна векторна графика за уеб

   н.с. Бойко Блажев Банчев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB378  Самостоятелна работа по програмиране с Java

   доц. д-р Божидар Христов Сендов, ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB390  Самостоятелна работа по програмиране за напреднали-2

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB399  Практически стаж

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   40 ч., 6 кр. , 2/2 


Четвърта година

Седми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB401  Web програмиране Client-Server

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB408  Програмиране на Rebol за приложения в Интернет

   н.с. Бойко Блажев Банчев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB409  Мрежова сигурност

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB411  Web приложения Client-Server

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB418  Rebol технологии заИнтернет

   н.с. Бойко Блажев Банчев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB419  Лабораторни занятия по мрежова сигурност

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB421  Мениджмънт на фирма по информационни технологии

   доц. д-р. Нели Милчева Манева  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB422  Софтуерни технологии

   ст.н.с. д-р Аврам Моис Ескенази, доц. д-р. Нели Милчева Манева  

   30 ч., 3 кр. , 1/1


Извънаудиторни учебни форми

NETB431  Самостоятелна работа по web програмиране Client-Server

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB432  Самостоятелна работа по софтуерни технологии

   ст.н.с. д-р Аврам Моис Ескенази, доц. д-р. Нели Милчева Манева  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB499  Практически стаж

   ас. Васил Симеонов Илински  

   40 ч., 6 кр. , 1/2

Тренингови некредитни курсове

   NETB449  Бакалавърски семинар

   доц. д-р Петя Иванова Асенова

        20 ч., 0 кр. , 1/2 

Осми семестър

Аудиторни лекционни курсове

NETB451  .Net програмиране

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB452  Разпределени системи

   доц. д-р Николай Георгиев Гаджев

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB454  Семантичен web

   н.с. Сергей Илиев Върбанов  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB458  Динамичен web с PHP и MySQL

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB461  Системни и потребителски приложения с .Net

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB468  Лабораторни занятия по PHP и MySQL

   доц. д-р Николай Киров Киров

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB470  Маркетинг в информационната индустрия

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB478  Web програмиране с Java

   ас. Любомир Димитров Армутлиев  

        30 ч., 3 кр. , 1/1

Извънаудиторни учебни форми

NETB471  Самостоятелна работа по .Net програмиране

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB488  Самостоятелна работа по Web програмиране с Java

   доц. д-р Божидар Христов Сендов, ас. Любомир Димитров Армутлиев  

   30 ч., 3 кр. , 1/1

NETB499  Практически стаж

   ас. Васил Симеонов Илински  

   40 ч., 6 кр. , 2/2

Тренингови некредитни курсове

   NETB449  Бакалавърски семинар

   доц. д-р Петя Иванова Асенова

   20 ч., 0 кр. , 2/2