НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Департамент Информатика

INF297 Програмиране за напреднали ІІ, Състезание_1, 30.03.2006

    Задача D. Редица

    Дадена е крайна редица a1, a2, ... an от n естествени числа. Разстояние dij между елементите на редицата ai и aj, 0 < i < j < n + 1 се нарича числото dij j - i. Да се намери най-голямото разстояние между два равни елемента на дадена редица, т.е. max {dij : ai = aj}.

    Вход
    На първия ред е дадена дължината n на редицата (1 < n < 10001) . На следващите редове са дадени n числа (по-малки от 10000) - членовете на редицата. Входът съдържа много примери и завършва с числото 0 на нов ред.

    Изход
    За всеки пример се отпечатва число на отделен ред - най-голямото разстояние. Ако редицата не съдържа равни членове, се отпечатва 0.


Вход
3
1 2 1
10
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
6
1 2 3 4 5 6
0
Изход
2
9
0