НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Департамент Информатика

INF297 Програмиране за напреднали ІІ, Състезание_1, 30.03.2006

    Задача А. Най-висока пирамида

    Дадени са няколко правоъгълници. Да се напише програма a.exe за построяване на  възможно на-висока двумерна пирамидална кула от тези правоъгълници, като се поставят един над друг и долната страна на горният правоъгълник не е по-голяма от горната страна на долния правоъгълник. Всеки правоъгълник може да се обръща на 90 градуса.

    От стандартния вход се въвеждат броя n на правоъгълниците (n < 100000) и за всеки правоъгълник по две цели числа a и b, задаващи размерите му (0 < a, b < 1000). Входът се състои от много примери и число 0 за край.

    На стандартния изход за всеки пример на отделен ред да се изведе височината на построената пирамида.

    Пример.

Вход
2
4 4
5 2
3
1 1
1 1
2 2
0

Изход
9
4