Списък на курсови проекти

Всички задачи са от книгата:
Програмиране = ++Алгоритми;
Преслав Наков, Панайот Добриков
Проект Студент Дата
**
Статут
***
1 Пермутации (1.3.1).
- генериране на пермутации с повторения (стр.79 и зад.1.87)
Ралица Николаева Колева
F23591
29.07.06
N
2 Вариации (1.3.2)
- генериране на вариации без повторения (стр. 80 и зад.1.91)
Мустафа Ибраимов Бялков
F24105


3 Комбинации (1.3.3)
- генериране на комбинации с повторения (стр.83 и зад.1.99)
Диана Кирилова Киркова
F23135
25.04.06
09.06.06
N
Y
4
Прости числа (1.1.3)
Разлагане на число на прости делители (стр.45)
Виктор Савов
F23830


5
Мерсенови и съвършенни числа (1.1.4)
Намиране на всички числа, за които сумата от реципрочните стойности на делителите (включително 1 и самото число) е 2 или друго цяло число (стр.50 и зад.1.35).
Иван Иванов Кремов
F32275
20.03.06
Y
6
Биномни коефициенти, триъгълник на Паксал. Факторизация (1.1.5)
Намиране на число от триъгълника на Паскал по зададени номер на ред и номер на стълб (стр.51)
Гергана Стоянова Стоянова
F23011
28.11.06
Y
7
Биномни коефициенти, триъгълник на Паксал. Факторизация (1.1.5)
Съкращаване на рационални дроби с голям числител и знаменател (стр.52)
Пламен Григоров Григоров
F24635


8
Разбиване на множества (1.3.5)
Намиране на число от триъгълника на Стирлинг по зададени номер на ред и номер на стълб (стр.89)9
Целочислено деление и остатък. Брой цифри на естествено число (1.1.1, стр.33)
Намиране броя на цифрите на дадено число в дадена бройна система.
Харалампи Вълчев Мишинев
F32796


10
Прости числа (1.1.3)
Намиране на всички прости числа от вида m2 + n2 и m2 + n+ 1 в зададен интервал (стр.41)
Кирил Георгиев Ангелов
F27158


11
Прости числа (1.1.3)
Намиране на просто число от теоремата на Оперман при зададено n (стр.41).12
Прости числа (1.1.3)
Представяне на четно число като сума от 2 прости числа (Първа хипотеза на Голдбах, стр.40)
Велислав Радославов Маринов
F24116


13
Прости числа (1.1.3)
Представяне на цяло число > 17 като сума от 3 различни прости числа (Втора хипотеза на Голдбах, стр.40)
Крум Александров Станоев
F26244


14
Прости числа (1.1.3)
Представяне на цяло число като сума на най-много 6 прости числа (Трета хипотеза на Голдбах, стр.40)15
Прости числа (1.1.3)
Представяне на нечетно число > 5 като сума от 3 прости числа (Четвърта хипотеза на Голдбах, стр.40)16
Прости числа (1.1.3)
Представяне на четно число като разлика на 2 прости числа (Пета хипотеза на Голдбах, стр.40)
Чавдар Чавдаров Левков
F29534
13.03.06
N
17
Разбиване на множества (1.3.5)
Проверка дали зададено число е число на Стирлинг и ако е, да се изведе номер на ред и номер на стълб в триъгълника на Стирлинг (стр.89)18
Биномни коефициенти, триъгълник на Паксал. Факторизация (1.1.5)
Проверка дали зададено число е число от триъгълника на Паскал и ако е, да се изведе номер на ред и номер на стълб в триъгълника на Паскал (стр.51)19
Бройни системи и преобразуване (1.1.6)
Преобразуване на цели числа от десетична в p-ична бройна система (стр.56)20
Бройни системи и преобразуване (1.1.6)
Преобразуване на цели числа от  p-ична в десетична бройна система (стр.57)
** Дата на получаване на последен вариант
*** Статут на проекта: Y означава приет, N- означава "неприет", т.е. нещо трябва да се доработи.