Решаване на задачите, дадени за всяко занятие

На всяко занятие ще бъде давана задача за самостоятелна работа. Тази задача се решава от студентите и текстът на програмата (source) се изпраща по e-mail на адрес:  nkirov<at>math.bas.bg  или nkirov<at>nbu.bg. Subject-а на писмото трябва да е

INF295-<факултетен номер>-<номер на задачата>

В e-mail-а трябва да има attach-файл с текста на програмата. Името на този файл се образува от факултетния намер на студента, тире и поредния номер на задачата (който съвпада с номера на занятието и евентуално буква a, b, c, ...).

Примери:
F03758-1.cpp - това е решението на задача 1 на студент с фак. номер F03758, което е програма на С++;
F25555-2.c - това е решението на задача 2 на студент с фак. номер F25555, което е програма на С.
 
След проверка на програмата, студентът получава e-mail с текст OK, когато решението е вярно или BAD с коментар за грешките в програмата. Във втория случай студентът поправя програмата и отново я изпраща за проверка.

За проверката се използва компилатор на Dev-C++  (MS Windows) или gcc /  g++  (BSD). В тези компилатори са заложени  стандартите на С и С++ и затова програми, които не са по съответния стандарт, не се компилират успешно. Затова (и не само за това :) е необходимо при писане на програмите да се спазват стандартите!

Нека в началото на файла с програмата да има следния коментар:
/*
  Name:
  Author:
  Date:
  Е-mail:
*/
Например:
/*
  Name: Homework number 1 (from 05.10.2004)
  Author:  Pavlin Dilkov, F03758, INF 295
  Date: 10.10.04
  Е-mail: pdilkov@mail.bulgaria.com
*/