НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Състезание_2                 INF295             11.01.2005

    Задача D.  Много правоъгълници

    Дадени са n правоъгълници в равнината със страни, успоредни на координатните оси и с координати на върхове - цели числа. Да се намери лицето на сечението на всички правоъгълници и лицето на обединението им.

    Вход.
    Първото число от входния поток задава броя на примерите. Всеки пример се описва с броя на правоъгълниците n - цяло положително число по-малко от 1000 и координатите на горния десен и долния ляв ъгъл на правоъгълника, които са цели числа между -1000 и +1000.

    Изход.
    За всеки пример на отделен ред се извеждат две числа - лицата на сечението и обединението на правоъгълниците.

    Пример.
2
2
-10 10 10 -10
0 20 20 0
3
0 1 1 0
-1 0 0 -1
0 0 1 -1

    Изход за примера.
100 700
0 3