НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Състезание_2                 INF295             11.01.2005

    Задача C. Най-малък низ

    Даден е низ. С размяна на знаците в низа получаваме друг низ, който е лексикографски по-малък или по-голям от дадения. Да се намери най-малкия низ, който може да се получи чрез размяна на знаци в дадения низ.
    Да се напише програма с.exe, която да чете низа и да извежда най-малкия низ, получен по описания начин.

    ВХОД
    Най-напред се прочита броят на тестовите примери. За всеки пример се дава дължината на низа (цяло положително число, по-малко от 109 ) и на следващия ред - самия низ.

    ИЗХОД
    За всеки премер да се изведе най-малкия низ относно лексикографската наредба за низове.

    Пример.
2
7
alabala
9
zyxabc123

    Изход за примера.
aaaabll
123abcxyz