3a. Прости числа

Проверка дали дадено число е просто [стр. 41] - 2 варианта;
Теорема на Оперман - съществува просто число между n2 и (n+1)2 [стр. 41] ;

Решето на Ератостен [стр. 42] - 3 варианта;

Задача 3: Да се напише програма за намиране на простите числа в зададен интервал [a,b] като се използва, че 2.3.5 = 30 и че простите числа от вида 30k + r са само 8 за дадено k.

Задачи, давани на състезания по програмиране: Прости числа.

Интересен сайт - Some Prime Numbers - благодарим на Tодор Балабанов.

Хипотези на Голдбах [1.1.3]
1. Всяко цяло четно число може да се представи като сума на две прости числа.
2. Всяко цяло число > 17 може да се представи като сума на 3 различни прости числа.
   8849+8861+9769=27479
   9973+2+3=9978