НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Състезание_2                 INF295             11.01.2005

    Задача A. Вътрешна степен на естествено число

    Вътрешно произведение на естественото число n ще наричаме унарна операция *, чиято стойност *n е произведението на старшите и младшите битове на числото. За едно 2n-битово число (в двоично представяне) първите му  n бита наричаме старши, а последните n - младши. Ако числото има 2n+1 бита, то n+1 бита са старши, а n - младши.
    Например да вземем числото 2310 = 101112. Старшите му битове са 1012 = 510, а младшите са 112 = 310, следователно вътрешното произведение на това число е 5.3 = 15, т.е. *23 = 15.
    Вътрешна степен ^ на едно число n ще наричаме дължината на крайната редица ^n, получена от последователното прилагане на операцията вътрешно произведение.
    Например ^23 = 4 защото *23 = 15, *15 = 9, *9 = 2 и *2 = 0. Нулата не е естествено число и за нея не може да се приложи операция *.
    Да се  напише програма а.exe, която да намира вътрешната степен на дадено число.

    ВХОД
    Входът съдържа редица числа, не по-големи от 1000000, всяко на отделен ред и число 0 за край на редицата.

    ИЗХОД
    За всяко число от входа да се отпечата на отделен ред неговата вътрешна степен.

   Пример.
23
256
0
Решение на примера.
4