Трети тест

1. Отбележете цикъл for, който ще се изпълни точно 3 пъти.
+ for(i=1; i<4; i++) cout << i;
- for(i=1; i<=4; i++) cout << i;

2. Отбележете операторите, които представляват безкраен цикъл. k е произволно число от тип int.
+ while (true) k++;
- do k++; while (k==-1);

3. Отбележете операторите за цикъл, при които тялото на цикъла ще се изпълни точно един път, ако променливата ah има стойност 0.
- while (ah>0) {ah++;}
+ do ah++; while (false);

4. Отбележете верните твърдения за класове.
+ Конструктор без параметри се нарича конструктор по подразбиране.
- Класът представлява множество от данни от един и същи тип.

5. Отбележете верните декларации на функции, които могат да бъдат конструктори на класове.
+ Point(double x, double y);
- int Time();

6. Даден е класът
 class Product {
 public:
   Product();
   Product(string n, double p, int s);
   void read();
   string get_name() const;
   double get_price() const;
   void print() const;
 private:
   string name;
   double price;
   int score; };
и обект от този клас p, дефиниран в main. Отбележете операторите, които могат да се срещат в блока на функцията main.
+ Product p;
- cout << p.name;

7. Отбележете оператор от главна функция main, който ще отпечата числото 10.
int new_sum(int n)
{
 if (n <= 1) return 1;
 else return n+new_sum(n-1);
}
+ cout << new_sum(4);
- cout << new_sum(5);

8. Дадена е следната декларация на функция:
    int were(int me, int &you);
Отбележете верните оператори за извикване на функцията were. Дадено е още int is=2;.
+ cout << were(10, is);
- cout << were(is, 2);

9. Отбележете верните твърдения за вектори.
+ Векторът представлява множество от данни от един и същи тип.
- Операторът vector<double> a(3); дефинира вектор с 4 елемента.

10. Даден е вектор и стойности на елементите му.
    vector<double> a(2);
    a[0] = 0.5; a[1] = 1.5;
Отбележете операторите, където правилно е използван векторът a.
+ int k = a.size();
- int size_a = size(a);

11. Даден е клас Big и обект b от този клас.
class Big {
public:
   Big();
   vector<Time> get_t() const { return times; }
   void set_t(Time t, int i) { times[i] = t; }
private:
   vector<Time> times;
};
Big b;
Конструкторът на класа зарежда 10 стойности на вектора times. Отбележете верните оператори от блока на main.
+ cout << b.get_t()[0].get_hours();
- b.get_t().pop_back();

12. Отбележете верните оператори за деклариране на функцията q (с използване на вектори)..
+ int q(vector<int> a);
- bool q(vector<string> string s);