К О Н С П Е К Т
по ПСД II / ПСД - 2003/2004

1. Обособяване на класове. Интерфейс.
2. Капсулиране и член-функции.
3. Конструктори по подразбиране и с параметри.
4. Сравнение на член-функциите с другите функции.
5. Масиви. Дефиниране и използване на масиви. Масивите като параметри.
6. Масиви от символи. Двумерни масиви.
7. Четене и запис в текстови файлове. Текстови потоци.
8. Аргументи от командния ред. Произволен достъп.
9. Разделно компилиране. Създаване на заглавни файлове. Разделяне на програмата на няколко първични файла. Поделяне на променливи между модули. Проекти.
10. Сортиране чрез селекция. Измерване на времето за работа и анализ на ефективността на алгоритъма за сортиране чрез селекция.
11. Сортиране чрез сливане. Анализ на алгоритъма за сортиране чрез сливане.
12. Търсене в несортирани и сортирани данни. Двоично търсене. Търсене и сортиране на реални данни.
13. Бързо сортиране. Ефективност на метода.
14. Непряка рекурсия - хилбертови криви. Ефективност на рекурсията.
15. Свързани списъци. Стандартен шаблон list.
16. Указатели и динамична памет.
17. Реализация на свързани списъци - класове, итератори, операции.
18. Предефиниране на оператори. Пример с класа Iterator.
19. Шаблони. Примери с Link, List и Iterator.
20. Производни класове. Викане на конструктор и член-функция на базов клас.
21. Полиморфизъм. Виртуални функции.
22. Едносвързан списък и опашка.
23. Топологично сортиране.
24. Двоични дървета и търсещи дървета.
25. Кодиране на Хъфман.