Курсови задачи: ИЗИСКВАНИЯ

Курсовите задачи по Увод в програмирането (ПСД1), Програмиране и структури от данни (ПСД2) и Обектно-ориентирано програмиране трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Курсовата задача е индивидуална задача за написване на програма от студента във времето за извън аудиторна заетост.
 • Консултации по курсовите задачи се дават в дните за лабораторни занятия и в дните за консултация (седмичен график).
 •  При съвпадение на задачи (двама или повече студенти работещи по едно и също условие) идентични работи не се приемат и оценяват. Всяко решение трябва да показва индивидуалната работа на студента.
 • Курсовата задача се преставя в електронен и в писмен вид оформен по подходящ начин:
  • Заглавна страница включваща предмета, номер по ред курсов проект, имената на студента, факултетен номер, курс, специалност.
  • Втора страница включваща подробно описание на условието на задачата и кратък анализ за решението й.
  • Следващи страници - листинг на програмата (там където е необходимо с кратни и ясни коментари). Не е задължително да бъде принтирано. 
 • Срокът за предаване на курсовите задачи е посочен в графика на лекциите. Курсови задачи предадени след посочения срок без уважителна причина не се разглеждат.
 • Програмите трябва да са написани на Borland C++ 3.1 (и саответните библиотеки на К.Хорстман) или на Dev-C++ за Windows. Програми написани на друг компилатор, или са използвани специфични библиотеки извън ANSI стандарта на С++ не се разглеждат.

След представяне на курсовите задачи студентите защитават своите разработки в дискусия с асистента по кода на програмата и анализа на задачата.

Студенти, които не покажат добро познаване на своето решение (не знаят смисъла на използваните конструкции, нито начина за решаване) не получават точки.

За да се използват компютърните лаборатории за самостоятелна подготовка, студентите трябва да се обърнат за съдействие към секретаря на к-ра Информатика (М.Янчева), който ще им осигури достъп по всяко време, в което не се провеждат други занятия в залите.

© 2003 Иво Дамянов, MCP

 

<< Назад