Конспект

по INF234 - Увод в програмирането С++

 1. Езици за програмиране и транслатори.
 2. Проста програма - компилиране и грешки.
 3. Цели числа и числа с плаваща точка. Константи и променливи.
 4. Големина и точност на числата в С++. Вход и изход.
 5. Оператор за присвояване. Грешки при закръгляне. Преобразуване на тип. Именовани константи.
 6. Аритметични операции.  Комбиниране на аритметичните операции с операция присвояване.
 7. Низове - константи и променливи. Вход и изход за низове. Поднизове, сливане на низове.
 8. Конструиране и използване на обекти. Обекти от реалния свят.
 9. Графични форми. Графични класове.
10. Избор на координатна система. Получаване на вход от графичния прозорец.
11. Условният оператор if. Операции за сравнения на числа и низове. Проверка за валидност на входните данни.
12. Двойката оператори if и else. Програмиране на алтернативи. Вложени условни оператори.
13. Логически операции. Закони на де Морган. Булеви променливи.
14. Функциите като черни кутии. Писане и документиране на функции. Връщане на стойност. Параметри на функции.
15. Странични ефекти, процедури. Параметри псевдоними. Константни псевдоними.
16. Област на действие на променливите. Глобални променливи. Рекурсия.
17. Оператор за цикъл while. Удвояване на влог и факториел.
18. Цикли for и do/while. Безкрайни цикли и четене на данни.
19. Итеративни алгоритми - алгоритъм на Херон..
20. Самостоятелно тестване на функции. Подбор на тестови примери. Оценка на резултатите.
21. Обособяване на класове. Интерфейс. Капсулиране и член-функции.
22. Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси на вектори.
23. Векторите като параметри и стойности на функции.
24. Прости алгоритми за търсене във вектор - намиране на стойност и броене.
25. Обособяване на класове - клас Product.
26. Конструктори и полета с данни.

14 юни 2004 г.                                                                            Н. Киров