Домашна работа 5 (Протокол 5)

    Напишете програма, която чертае права на регресия, т.е. права, която най-добре приближава множество от точки. Потребителят въвежда тези точки, като "кликва" с мишката в графичния прозорец. В долния край на екрана поставете малък правоъгълник с надпис "Stop", върху който потребителят да "кликне" за да посочи, че е свършил въвеждането. Правата на регресия се задава с уравнението:
y = y0 + m (x - x0),  където m = (sumi xi yi - n x0 y0) / (sumi xi2 - n x02),
където xi, yi са координатите на въведените n точки, x0 е средното аритметично на  x-овете, а  y0 е средното аритметично на y-ците им.