Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2002/2003 - летен семестър

Въведение в програмирането

Учебна програма и график на лекциите

Тема  Дата-редовно
(предварителни)
Дата-задочно
1. Увод
-- Компютри и програмиране
-- Езици за програмиране и транслатори 
-- Проста програма - компилиране и грешки
-- Алгоритми
-- Бройни системи
17.02 п
12-16 часа
(4/4/30)
20.01 п
14-16 часа
(2/2/20)
2. Основни типове данни
-- Числени типове
-- Големина и точност на числата в С++
-- Вход и изход
-- Оператор за присвояване
-- Грешки при закръгляне 
-- Преобразуване на тип
-- Константи (именовани константи )
-- Аритметични операции 
-- Комбиниране на аритметичните операции с операция присвояване
18.02 в
12-16 часа
(4/8/30)
20.01 п
16-19 часа
(3/5/20)
3. Низове
-- Низове - константи и променливи
-- Вход и изход за низове
-- Поднизове, сливане на низове 
-- Форматиран изход
19.02 с
8-12 часа
(4/12/30)
21.01 в
14-16 часа
(2/7/20)
4. Обекти
-- Конструиране на обекти
-- Използване на обекти
-- Обекти от реалния свят
-- Графични форми и графични класове
-- Избор на координатна система
-- Получаване на вход от графичния прозорец 
-- Сравняване на графична (визуална) и числова информация
*** [ I д. І к. ] ***
10.03 п
14-17 часа
(3/15/30)
21.01 в
16-19 часа
(3/10/20)
5. Условни оператори - І
-- Условният оператор if
-- Операции за сравнения на числа и низове 
-- Сравняване на числа с плаваща точка
-- Проверка за валидност на входните данни
-- Двойката оператори if/else
-- Условна операция 
-- Програмиране на алтернативи 
11.03 в
8-12 часа
(4/19/30)
22.01 с
8-10 часа
(2/12/20)
6. Условни оператори - ІІ
-- Оператор switch
-- Вложени условни оператори
-- Логически операции
-- Закони на де Морган
-- Булеви променливи
12.03 с
8-12 часа
(4/23/30)
22.01 с
10-13 часа
(3/15/20)
*** [Тест 1] ***
7. Функции - І
-- Функциите като черни кутии
-- Писане на функции
-- Документиране на функции
-- Връщане на стойност
-- Параметри на функции
-- Странични ефекти и процедури
7.04 п
8-11 часа
(3/26/30)
02.02 н
11-14 часа
(3/18/20)
8. Функции - ІІ
-- Параметри псевдоними, константни псевдоними
-- Област на действие на променливите, глобални променливи
-- Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване 
-- Предусловия и макрос assert
-- Рекурсия
*** [ II д. ІI к. ] ***
   
Оформяне на текуща оценка за КСТ, КТТ:
*** [Тест 2] ***
23.04 с -
Изпит:   05.04 с
Общо часове: 26/30 18/20