Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2002/2003 - летен семестър

Точкова система за оценка:

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)


Първа сесия - редовно обучение

КСТ, КТТ

Набиране на точките за оформяне на текуща оценка:

т.к. 1 
   І
т.к. 2 
   ІІ
Общо
Тестове 20 30 50
Контролни (задачи на компютър) 10 20 30
Домашни (курсови задачи) 10 10 20
Общо 40 60 100

    При провеждане на тестовете могат да се използват учебници и записки на лекции. Двата теста от текущ контрол (т.к. 1 и т.к. 2) се правят в часовете на лекции.
    Контролното се състои в написване на програма за решаване на дадена от асистента задача в часовете на лабораторните занятия.
    Курсовата задача (т.к. 1 и т.к. 2) е индивидуална задача  за написване на програма, която студентът трябва да защити пред асистента в предвидения срок. Курсовите задачи са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Студентът получава оценка след представяне на двете курсови задачи.
   Получените точки на т.к. 2 и първа курсова задача важат и за поправителната и първа ликвидационна сесии.


Поправителна и ликвидационни сесии - редовно обучение

Всички сесии - задочно обучение

КСТ, КТТ

Набиране на точките за формиране на оценка от семестриален изпит:

Изпит
Тест (ІІ) 30
Задача на компютър (ІІ) 20
Курсови задачи (І и ІІ) 20
Писмен изпит и събеседване (устен изпит) 30
Общо 100

    При провеждане на теста могат да се използват учебници и записки на лекции. Тестът се провежда в деня на устния изпит или ден преди това.
    Контролното се състои в написване на програма за решаване на дадена от асистента задача в деня на устния изпит или ден преди това.
    Курсовата задача  (т.к. 1 и т.к. 2) е индивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва да защити пред асистента преди устния изпит. Курсовите задачи са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Студентът се допуска до устен изпит след представяне на двете курсови задачи и събрани най-малко 20 точки.
    Получените точки на т.к. 2 и първа курсова задача (от текущ контрол и предишни сесии) важат и за поправителната и първа ликвидационна сесии. За повече точки студентът може да се яви няколко пъти на тест и задача на компютър на различни изпитни сесии.


За студенти на БСУ

    За нередовни студенти и ликвидационни сесии има СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА:

     А. За да се яви на ликвидационна сесия, студентът трябва да има предварително платена такса и предадена квитанция на инспекторката.

    Б. Студентът трябва да представи в деня на изпита:
    1. Студентска книжка.
    2. Учебник или записки на лекции, по които се е готвил за изпита.
    3. Конспект по учебната дисциплина, по която ще бъде изпитан.
    4. Тетрадка с развити ВСИЧКИ въпроси от конспекта - ръкопис, най-малко по една страница на въпрос.
    5. Курсова работа (комплект ВСИЧКИ курсови задачи) - на дискета и разпечатка на текстовете на програмите на хартия.
    При липса на някои от тези материали, в протокола за изпита на студента се вписва оценка Слаб 2.

08.10.2002 г.                                                                        Н. Киров