Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2002/2003 - летен семестър
Конспект
по Въведение в програмирането

 1. Езици за програмиране и транслатори
 2. Проста програма - компилиране и грешки
 3. Алгоритми
 4. Бройни системи
 5. Цели числа и числа с плаваща точка. Константи и променливи
 6. Големина и точност на числата в С++. Вход и изход
 7. Оператор за присвояване. Грешки при закръгляне
 8. Преобразуване на тип. Именовани константи
 9. Аритметични операции.  Комбиниране на аритметичните операции с операция присвояване.
10. Низове - константи и променливи. Вход и изход за низове. Поднизове, сливане на низове
11. Форматиране на изхода
12. Конструиране на обекти. Използване на обекти. Обекти от реалния свят
13. Графични форми. Графични класове
14. Избор на координатна система. Получаване на вход от графичния прозорец
15. Сравняване на визуална и числова информация
16. Условният оператор if. Операции за сравнения на числа и низове
17. Сравняване на числа с плаваща точка. Проверка за валидност на входните данни
18. Двойката оператори if и else. Условна операция
19. Програмиране на алтернативи. Оператор switch. Вложени условни оператори
20. Логически операции. Закони на де Морган. Булеви променливи
21. Функциите като черни кутии. Писане и документиране на функции
22. Връщане на стойност. Параметри на функции
23. Деклариране на функции. Странични ефекти, процедури
24. Параметри псевдоними. Константни псевдоними
25. Област на действие на променливите. Глобални променливи
25. Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване
27. Предусловия и макрос assert. Рекурсия
 

29.01.2003 г. Н. Киров