Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2002/2003 - летен семестър

Практикум по програмиране

Учебна програма и график за лекциите

Тема на лекцията Дата
(предварителни)
9. Цикли
-- Оператор while
-- Оператор for
-- Оператор do/while
-- Безкрайни цикли
-- Типични конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици 
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми
-- Генериране на случайни събития и симулации
-- Вложени цикли
-- Област на действие на променлива
*** [ II д. ІI к. ] ***
8.04 в
8-12 часа
(4/4/15)
*** [Тест 2] *** 
10. Тестване и настройка
-- Самостоятелно тестване на функция
-- Подбор на тестови примери
-- Оценка на резултатите от тестването
-- Трасиране на програмата
-- Работа на дебъгерът
-- Стратегии при тестването
21.04 п
14-17 часа
(3/7/15)
11. Класове
-- Обособяване на класове 
-- Интерфейс и капсулиране 
-- Член-функции на класа 
-- Конструктори 
-- Достъп до полетата с данни 
-- Сравнение на член-функциите с другите функции
-- Принципи на обектно-ориентираното програмиране 
*** [ III д. ] ***
22.04 в
8-12 часа
(4/11/15)
12. Вектори
-- Използване на вектори за съхраняване на данни 
-- Индекси на вектори 
-- Векторите като параметри и стойности на функции 
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др. 
-- Успоредни вектори 
-- Векторите като данни на обект
23.04 в
8-10 часа
(2/13/15)
*** [Тест 3], III к. *** 
Изпит:
Общо часове:  13/15