Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2002/2003 - летен семестър
Конспект
по Практикум по програмиране

28. Оператор за цикъл while. Удвояване на влог, факториел и максимална стойност.
29. Цикли for и do/while. Безкрайни цикли
30. Типични конструкции с цикъл. Четене на данни и извеждане на таблици
31. Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми
32. Генериране на случайни събития и симулации
33. Вложени цикли
34. Област на действие на променлива. Инварианти на цикли
35. Самостоятелно тестване на функции. Подбор на тестови примери. Оценка на резултатите
36. Трасиране на програмата. Работа на дебъгерът
37. Стратегии при тестването
38. Обособяване на класове. Интерфейс
39. Капсулиране и член-функции
40. Конструктори по подразбиране и с параметри
41. Сравнение на член-функциите с другите функции
42. Обектно-ориентирано програмиране
43. Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси на вектори
44. Векторите като параметри и стойности на функции
45. Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др.
46. Успоредни вектори
47. Векторите като данни на обект
 

09.01.2003 г. Н. Киров