Втора курсова задача
по ПСД

    Номерът на курсовата задача се получава като резултат от операцията "остатък от целочислено деление" в С++. Първият аргумент на операцията е факултетният номер на студента, а вторият аргумент е числото 40 (ф.н. % 40).
    Повечето задачи са от учебника на Кай Хорстман, като са дадени номерата им и евентуално допълнителни изисквания.00. Да се напише програма за сливане на два сортирани файла от цели числа така, че получения файл също да бъде сортиран, като се използва последователен достъп до файловете.
01. Задача 8.3. Да се създаде файл с адреси, като четете и пишете адреси в този файл.
02. Задача 8.7. Правоъгълниците се четат от файл.
03. Задача 9.8. Векторите се четат от файл.
04. Задача 9.9. Векторите се четат от файл.
05. Задача 9.10. Векторът се чете от файл.
06. Задача 9.20. Направете файл с рождени дати.
07. Задача 9.26. Съхранявайте на файл местата в самолета.
08. Задача 9.28. Четете начална позициа от файл и записвайте крайната позиция на файл.
09. Задача 10.2. за български език.
10. Задача 10.3. за българските букви.
11. Задача 10.4.
12. Задача 10.5.
13. Задача 10.8.
14. Задача 10.9.
15. Задача 10.11.
16. Задача 10.12 със сортирани файлове и двоично търсене.
17. Задача 10.14.
18. Задача 10.15.
19. Задача 10.16.
20. Задача 10.17.
21. Задача 10.19.
22. Напишете програма, която разделя (двоичен) файл на няколко файла с дължина не по-голяма от 1.3 МБ и втора програма, която да свързва тези файлове, като възстановява оригиналния файл.
23. Да се напише програма за прекодиране на файл с Windows-1251 кирилица във файл с DOS кирилица и обратно, като имената на файловете се задават от командния ред.
24. Даден е текстов файл. Да се намери броя на всички N-буквени думи във файла за N=2,3,..., които не съдържат зададена буква.
25. Да се създаде файл, който съдържа N случайни цели числа. Да се прочете този файл и да се създаде текстов файл, който съдържа числата, наредени по големина.
26. Даден е текстов файл. Да се направи нов файл, съдържащ всички N-буквени думи от файла, наредени по азбучен ред (лексикографски).
27. Даден е текстов файл, който съдържа цели числа. От този файл да се създадат 2 нови файла - единия съдържащ числата, по-големи от зададено число x, а другия - числата < x.
28. Да се напише програма, която копира един тесктов файл в нов файл, като записва думите на файла в обратен ред (напр. файл, съдържащ думите "кон яздя мамо" се преобразува във файл, съдържащ думите "нок ядзя омам").
29. Даден е текстов файл. Да се намери броя на всички n-буквени думи във файла за n=2,3,... .
30. Да се създаде вектор с елементи обекти от клас Student, с данни: име, презиме и фамилия на студент и фак. номер. Програмата да може да добавя и премахва елементи на вектора, да чете от и да записва на файл вектора.
31. Да се създаде вектор с елементи обекти от клас Book, с данни: име на автор, заглавие на книга, име на издателство и година на издаване. Програмата да може да добавя и премахва елементи на вектора, да чете от и да записва на файл вектора.
32. Да се направи програма, която създава малка база данни от обекти с полета: име на човек и телефонен номер. Програмата да записва на файл сортираната по телефонни номера и по имена на хората база данни.
33. Задача 11.10. Календарът с ангажиментите записвайте на файл и четете от файл.
34. Задача 12.4. Имената на служителите и заплатите им се четат от файл.
35. Задача 12.5. Данните се четат от файл.
36. Да се напише програма, която търси в текстов файл даден низ и заменя този низ (навсякъде, където се среща във файла) с друг низ със същата дължина.
37. Да се напише програма за въвеждане на дати и низ (текст) към всяка дата. Да се сортира вектора по дати и изведе на екран и файл.
38. Да се създаде вектор с елементи обекти от клас Book, с данни: име на автор, заглавие на книга, име на издателство и година на издаване. Да се направи програмата за сортировка на книгите по азбучен ред на авторите.
39. Да се напише програма за сортиране (метод - по избор) на файл, съдържащ числа тип double, като се използва пряк достъп до файла.