Първа курсова задача
по ПСД

    Всеки студент получава курсова задача с номер, равен на резултата от операцията "остатък от целочислено деление" в С++. Първият аргумент на операцията е факултетният номер на студента, а вторият аргумент е числото 61 (ф.н. % 61).

    Допълнителни изискванея към програмите:
-- програмата да съдържа поне една потребителска функция;
-- да се прави проверка за коректност на входните данни;
-- да се създаде вектор и след това да се изведат стойностите на елементите му.00. Да се въведе числов вектор от 10 елемента и число. Да се изведат елементите с четни индекси и стойности по-малки от въведеното число.
01. Да се въведе вектор от 10 цели числа и друго число. Да се изведат индексите на елементите на вектора, равни на въведеното число или равни на нула.
02. Да се въведе вектор от 9 цели числа. Да се изведе нов вектор, съдържащ индексите на елементите, равни на най-малкия елемент на вектора.
03. Да се въведе вектор от 8 цели числа. Да се изведат индексите на всички елементи, равни на най-големия елемент на вектора.
04. Да се въведе вектор от 8 числа тип double. Да се изведат индексите на елементите, по-големи от средното аритметично на елементите на вектора.
05. Да се въведе вектор от 10 елемента - 0 или 1. Да се изведе вектор от 2 елемента, съдържащ броя на нулите и единиците във въведения вектор.
06. Да се въведе вектор от 10 елемента, които са цели числа -1, 0 или 1. Да се създаде и изведе друг вектор от 3 елемента, съдържащ броя на -1, 0 и 1 във въведения вектор.
07. Да се въведат два вектора от 10 и 5 елемента - цели числа. Да се изведат всички елементи, които се срещат и в двата вектора.
08. Да се въведе вектор от 13 десетични числа и друго число. Да се изведат индексите на елементите на вектора, чиито корен квадратен е по-малък от въведеното число.
09. Да се въведе числов вектор от 10 елемента и число. Да се изведат всички двойки от елементи на векторa, чиято сума е по-малка от въведенoто число.
10. Да се въведе вектор от 10 елемента, които са естествени числа, по-малки от 5. Да се създаде и изведе друг вектор m от 4 елемента, с елементи m[i], съдържащи броя на числата i във въведения вектор.
11. Да се въведе вектор от не повече от 10 елемента и да се изведе вектор, съставен от елементи на въведения вектор от нечетни индекси.
12. Да се въведе числов вектор от 10 елемента и число. Да се изведат индексите на четните елементи на вектора, по-големи на въведеното число.
13. Да се въведе вектор mas от 11 числа с плаваща точка. Да се изведе друг вектор от елементи sec[n] = сума{i=1,n} mas[i]/i.
14. Да се въведе вектор от 9 числа тип double и число между 0 и 1. Да се изведат индексите на елементите на векторa, чиито косинуси са по-малки от въведеното число.
15. Да се въведе вектор от 13 елемента и две числа. Да се изведат индексите на елементите с четни индекси, които са извън интервала, определен от двете числа.
16. Да се въведе вектор от 13 елемента, които са естествени числа, по-малки от 10. Да се създаде и изведе друг вектор m от 9 елемента, с елементи m[i], съдържащ броя на числата i във въведения вектор.
17. Да се въведе вектор от 13 елемента, естествени числа. Да се изведе вектор съдържащ само елементите с нечетен индекс, които са четни числа.
18. Да се въведе вектор от 11 елемента, които са естествени числа. Да се създаде и изведе втори вектор, съдържащ само нечетните числа от първия вектор.
19. Да се въведе вектор от 12 елемента, които са естествени числа. Да се въведе цяло число и да се изведат всички елементи на вектора, които се делят (без остатък) на въведеното число.
20. Да се въведе вектор от n елемента, които са естествени числа. Да се създаде и изведе втори вектор, съдържащ само различните числа от първия вектор.
21. Да се генерира случаен вектор от n числа (тип double) в интевала [a,b], където a и b са 2 въведени числа. Да се изведат индексите на всички елементи на вектора, по-големи от последния елемент на вектора.
22. Да се въведе вектор от 4 елемента, които са обекти от тип Time. Да се изведе вектор, съдържащ цели числа - брой секунди, равни на от разликата във времената, записани в 2 съседни елемента на първия вектор.
23. Да се въведе вектор от n елемента, които са естествени числа. Да се въведе цяло число и да се изведат индексите на всички елементи на векторa, които при деление на въведеното число дават остатък 1.
24. Да се въведе вектор от 9 цели числа. Да се изведат индексите на всички елементи, неравни на най-малкия елемент на вектора.
25. Да се въведе вектор от 12 елемента - 0 или 1. Да се създаде вектор, съдържащ индексите на елементите, които са равни на 0.
26. Да се въведе вектор от 10 елемента, които са числата -1, 0 или 1. Да се създаде и изведе друг вектор, който съдържа индексите на елементите от първия вектор, равни на 0.
27. Да се генерира случаен вектор от n елемента - цели числа и да се въведе число. Да се създаде вектор, съдържащ индексите на всички елементи, които са по-големи от въведеното число.
28. Да се въведе вектор от n елемента от тип string и буква. Да се изведат индексите на елементите на вектора, които започват с тази буква.
29. Да се въведе вектор от 12 цели числа и число. Да се изведат всички двойки от елементи на вектора, чиято сума е равна на въведеното число.
30. Да се въведе вектор от n елемента, които са естествени числа. Да се създаде и изведе втори вектор, съдържащ само числата, които се срещат поне 2 пъти в първия вектор.
31. Да се въведе вектор от n цели числа и се генерира случаен вектор също от n цели числа. Да се създаде и изведе вектор, съдържащ индексите на числата от първия вектор, които се по-големи от съответните числа във втория вектор.
32. Да се въведе вектор от 10 цели числа. Да се изведе нов вектор, съдържащ индексите на елементите, равни на генерирано по случайно число.
33. Да се въведе вектор от 8 цели числа. Да се изведат индексите на всички елементи, равни на първия елемент на вектора.
34. Да се въведе вектор от 8 низа. Да се изведат индексите на елементите, по-големи (лексикографски)от първия елемент на вектора.
35. Да се въведе вектор от 10 елемента тип Employee. Да се изведе вектор от заплатите (числа тип double), които са по-големи от зададено число.
36. Да се въведе вектор от 10 елемента, които са низове с дължина 1 и съдържат букви от българската азбука. Да се създаде и изведе друг вектор съдържащ само различните букви от първия вектор.
37. Да се въведат 3 вектора a, b и c от по 5 елемента - цели числа. Да се създаде и изведе вектор, чиито елементи са получени по формулата a*b%c.
38. Да се въведе вектор от 11 десетични числа и друго число. Да се изведат индексите на елементите на вектора, чиито квадрат е по-малък от въведеното число.
39. Да се въведе числов вектор от 9 елемента и число. Да се създаде и изведе двумерен масив от всички тройки последователни елементи на векторa, чиято сума е равна на въведенoто число.
40. Да се въведат два вектора a и b с по n числа тип double. Да се създаде и изведе друг вектор n елемента, които са решения на уравнението a[i]*x*x + b[i] = 0.
41. Да се въведат два вектора a и b с по n числа тип double. Да се създаде и изведе друг вектор n елемента, които са решения на уравнението x*x + a[i]*x + b[i] = 0.
42. Да се въведе вектор от 8 елемента, които са естествени числа. Да се създаде вектор, съдържащ индексите на елементите на първия вектор, които се делят на 3 и 7 без остатък.
43. Да се генерира случаен вектор vec от n числа с плаваща точка. Да се въведе число x и се изведе друг вектор res с елементи res[k] = сума{i=1,k} vec[i]/x.
44. Да се въведе вектор от 9 числа тип double и се генерира случайно число между 0 и 1. Да се изведат индексите на елементите на векторa, чиито синуси са по-малки от генерираното число.
45. Да се въведе вектор от 13 елемента и две числа. Да се изведат индексите на елементите с четни индекси, които са извън интервала, определен от първия и последния елемент на вектора.
46. Да се генерира случайно вектор от n елемента, които са естествени числа, по-малки от 20. Да се създаде и изведе друг вектор m, като елемента му m[i] съдържа броя на числата равни на i в генерирания вектор.
47. Да се въведе вектор от 13 елемента, естествени числа. Да се изведе вектор отъдържащ само елементите с четен индекс, които са нечетни числа.
48. Да се генерира случаен вектор от 101 елемента, които са естествени числа. Да се създаде и изведе втори вектор, съдържащ числата от първия вектор, които се делят на 3, 4 и 5 без остатък.
49. Да се въведе вектор от 12 елемента, които са естествени числа. Да се въведе цяло число и да се изведат индексите на елементите на вектора, които се делят (без остатък) на въведеното число.
50. Да се въведе вектор от n елемента, които са естествени числа. Да се създаде и изведе втори вектор, съдържащ само различните от нула числа от първия вектор.
51. Да се генерира случаен вектор от n числа (тип double) в интевала [x,y], където x и y са 2 въведени числа. Да се изведат индексите на всички елементи на вектора, по-малки от първия елемент на вектора.
52. Да се въведе вектор от 4 елемента, които са обекти от тип Time. Да се изведе вектор, съдържащ цели числа - брой секунди, равни на разликата между текущото време и времената, записани в елементите на първия вектор.
53. Да се генерира случаен вектор от n елемента, които са естествени числа. Да се въведе цяло число и да се изведат индексите на всички елементи на векторa, които при деление на въведеното число дават остатък 3.
54. Да се въведе вектор низове. Да се изведат индексите на всички елементи, по-малки от низа "min".
55. Да се въведе вектор от 20 елемента - 0 или 1. Да се създаде вектор, съдържащ индексите на елементите, които са равни на 1.
56. Да се генерира случайно вектор от 10 елемента, със стойности числата 0, 1 или 2. Да се създаде и изведе друг вектор, който съдържа индексите на елементи от първия вектор, които имат съсед със стойност 0.
57. Да се генерира случаен вектор от n цели числа, така, че повече от половината му елементи да са 0. Да се създаде вектор, съдържащ индексите на всички елементи, които са по-големи от въведено число.
58. Да се въведе вектор от n елемента от тип string и буква. Да се изведат индексите на елементите на вектора, които са низове, съдържащи тази буква.
59. Да се въведе вектор от 11 цели числа и число. Да се изведат всички двойки от елементи на вектора, чиято сума е равна на въведеното число.
60. Да се генерира случаен вектор от n елемента, които са естествени числа. Да се създаде и изведе втори вектор, съдържащ само числата, които се срещат поне 2 пъти в първия вектор.