Операционни системи

5 (6). Конкуренция: "мъртва хватка" (deadlock)6.1 Принцини на "мъртва хватка" (МХ)
    Пример.
PROCESS  P 
... 
Get A 
... 
Get B 
... 
Release A 
... 
Release B 
...
PROCESS  Q 
... 
Get B 
... 
Get A 
... 
Release B 
... 
Release A 
...
    Възможни са следните сценарии:
1. Q gets B,A -> Q releases B,A -> P executes
2. Q gets B,A -> P blocks   A   -> Q releases B,A -> P executes
3. Q gets B   -> P gets     A   -> deadlock !
4. P gets A   -> Q gets     B   -> deadlock !
5. P gets A,B -> Q blocks   B   -> P releases A,B -> Q executes
6. P gets A,B -> P releases A,B -> Q executes
PROCESS  P 
... 
Get A 
... 
Get B 
... 
Release A 
... 
Release B 
...


PROCESS  Q 
... 
Get B 
... 
Get A 
... 
Release B 
... 
Release A 
...
 

    Възможна промяна в работата на процеса - за избягване на МХ:

PROCESS  P
...
Get A
...
Release A
...
Get B
...
Release B
...
 


PROCESS  Q 
... 
Get B 
... 
Get A 
... 
Release B 
... 
Release A 
...

** Многократно използваеми ресурси (Reusable Resources) -  процесори, I/O канали, основна и допълнителна памет, устройства, структури от данни като файлове, бази данни и семафори.

    Пример 1.
    Два процеса P и Q използват ресурси магнитен диск D и магнитна лента T.

Process P
Step Action
p0 Request (D)
p1 Lock (D)
p2 Request (T)
p3 Lock (T)
p4 Perform function
p5 Unlock (D)
p6 Unlock (T)
Process Q
Step Action
q0 Request (T)
q1 Lock (T)
q2 Request (D)
q3 Lock (D)
q4 Perform function
q5 Unlock (T)
q6 Unlock (D)
    МХ се получава при следния сценарии:
    p0 -> p1 -> q0 -> q1 -> p2 -> q2 -> MX

    Пример 2.
    Два процеса се конкурират за ресурс 200КB памет.

Process P1 Process P2
...
Request 80 KB
...
Request 60 KB
...
Request 70 KB
...
Request 80 KB
се конкурират за нея. При страртиране и на двата процеса се получава МХ при второто искане за памет.

** Условия за МХ.
    1. Взаимно изключване (mutual exclusion) - само един процес може да владее ресурс в даден момент.
    2. Владея и чакам (очакване на ресурси, hold and wait) - един процес блокира (владее) един ресурс, докато чака за друг.
    3. Няма отстъпки (непреразпределение, no preemtion) - един ресурс не може да бъде насилствено освободен от владението на процес.
    МХ може да се появи при тези 3 условия, но може и да не се появи. Следващото условие е достатъчно за поява на МХ.
    4. Циклично чакане (circular wait) -  затворена верига от процеси, като всеки процес владее пони един ресурс, за който чака следващият процес от веригата.6.2 Предпазване (prevention) от МХ
** Взаимно изключване.
     Не може да бъде избягнато.
** Владея и чакам.
    Процесът чака за всички необходими ресурси - неефективно
** Няма отстъпки (no preemtion).
** Циклично чакане.

6.3 Избягване (avoidance) на МХ
    Два подхода при избягване на МХ:
  -- да не се стартира процес, който води до МХ;
  -- да не се дава ресурс на процес, ако това води до МХ.
    Изисква се предварителна информация за необходимите расурси на всеки процес.
** Отказ за стартиране на процес.
    Дадени са:
    C - матрица на исканията на всеки процес за всеки ресурс;
    R  - вектор на всички налични ресурси;
    A - матрица на дадени на всеки процес ресурси (състояние на системата);
    V - вектор на свободните ресурси.
    Стартираме процес, само ако всичките му необходими ресурси са "излишни", т.е. те са свободни в момента и при удовлетворяване на всички искания на всички активни процеси пак ще останат свободни.
Пример.

Матрица C
   R1  R2  R3
P1  1   1   2 активен
P2  6   1   3 активен
P3  2   1   0
P4  4   0   2 
Матрица A
   R1  R2  R3
P1  1   0   0
P2  6   1   2
P3  0   0   0
P4  0   0   0 
Вектор R
   R1  R2  R3
    9   3   6 
Вектор V
   R1  R2  R3
    2   2   4 
    Можем ли да стартираме процес P3? - Да.
    Можем ли да стартираме процес P4? - Не.
    Тази стратегия е твърде песимистична - предполага се, че всички процеси ще искат всички необходими им ресурси едновременно.

** Отказ за даване на ресурс - алгоритъм на банкера.
    Безопасно (сигурно) състояние на системата - съществува такава последователност от изпълнение на процесите, при която всички процеси завършват успешно (няма МХ). Опасно (несигурно) състояние - всяко друго.
    Пример на безопасно състояние и изпълнение на процесите.
Начално състояние

Матрица C
   R1  R2  R3
P1  3   2   2
P2  6   1   3
P3  3   1   4
P4  4   2   2 
Матрица A
   R1  R2  R3
P1  1   0   0
P2  6   1   2
P3  2   1   1
P4  0   0   2 
Вектор R
   R1  R2  R3
    9   3   6 
Вектор V
   R1  R2  R3
    0   1   1 
P2 е завършил
Матрица C
   R1  R2  R3
P1  3   2   2
P2  0   0   0
P3  3   1   4
P4  4   2   2 
Матрица A
   R1  R2  R3
P1  1   0   0
P2  0   0   0
P3  2   1   1
P4  0   0   2 
Вектор R
   R1  R2  R3
    9   3   6 
Вектор V
   R1  R2  R3
    6   2   3 
P1 е завършил
Матрица C
   R1  R2  R3
P1  0   0   0
P2  0   0   0
P3  3   1   4
P4  4   2   2 
Матрица A
   R1  R2  R3
P1  0   0   0
P2  0   0   0
P3  2   1   1
P4  0   0   2 
Вектор R
   R1  R2  R3
    9   3   6 
Вектор V
   R1  R2  R3
    7   2   3 
P3 е завършил
Матрица C
   R1  R2  R3
P1  0   0   0
P2  0   0   0
P3  0   0   0
P4  4   2   2 
Матрица A
   R1  R2  R3
P1  0   0   0
P2  0   0   0
P3  0   0   0
P4  0   0   2 
Вектор R
   R1  R2  R3
    9   3   6 
Вектор V
   R1  R2  R3
    9   3   4 

Пример на опасно състояние и изпълнение на процесите:
Начално състояние

Матрица C
   R1  R2  R3
P1  3   2   2
P2  6   1   3
P3  3   1   4
P4  4   2   2 
Матрица A
   R1  R2  R3
P1  1   0   0
P2  5   1   1
P3  2   1   1
P4  0   0   2 
Вектор R
   R1  R2  R3
    9   3   6 
Вектор V
   R1  R2  R3
    1   1   2 
На P1 се дават R1 и R3
Матрица C
   R1  R2  R3
P1  3   2   2
P2  6   1   3
P3  3   1   4
P4  4   2   2 
Матрица A
   R1  R2  R3
P1  2   0   1
P2  5   1   1
P3  2   1   1
P4  0   0   2 
Вектор R
   R1  R2  R3
    9   3   6 
Вектор V
   R1  R2  R3
    0   1   1 
    На всеки процес му трябва R1 за да завърши, а такъв няма. Това не е МХ, но може да се появи МХ. Ако някой процес освободи R1, МХ се избягва.


6.4 Откриване (detection) на МХ
    Дадено е:
    Q - матрица на исканията на всеки процес за всеки ресурс в даден момент;
    R  - вектор на всички налични ресурси;
    A - матрица на дадени на всеки процес ресурси (състояние на системата);
    V - вектор на свободните ресурси.

** Алгоритъм за откриване на МХ.
   1. Маркираме процесите, които в A имат само 0;
   2. Създаваме но вектор W = V;
   3. Намираме немаркиран процес, за който елементите на реда на Q са по-малки или равни на елементите на вектора W. Ако няма такъв, стоп.
   4. Към елементите на добавяме реда от матрицата A на намерения в т. 3 процес. Изпълнява се т. 3.
Ако при завършване на алгоритъма има немаркирани процеси, значи имаме открита МХ.
Пример:

Матрица Q
   R1  R2  R3  R4  R5 
P1  0   1   0   0   1
P2  0   0   1   0   1 
P3  0   0   0   0   1
P4  1   0   1   0   1
Матрица A
   R1  R2  R3  R4  R5 
P1  1   0   1   1   0
P2  1   1   0   0   0 
P3  0   0   0   1   0
P4  0   0   0   0   0
Вектор R
   R1  R2  R3  R4  R5
    2   1   1   2   1 
Вектор V
   R1  R2  R3  R4  R5
    0   0   0   0   1 
  1. Маркираме P4.
  2. W = (0 0 0 0 1)
  3. P3: (0 0 0 0 1) = W, маркираме P3.
  4. W = (0 0 0 1 1)
  3. P1 и P2 не отговарят на условията ( P1 иска ресурс R2, а P2 - ресурс R3, от които няма свободни). Стоп.
Има немаркирани процеси - МХ.
** Възстановяване.
След като е открита МХ, необходимо е възстановяване на работата на системата.
   1. Прекъсване (завършване, kill) на всички процеси, участващи в МХ.
   2. Връщане на всички МХ-процеси в предишно състояние и стартирането им отново.
   3. Последователно прекъсване на МХ-процесите, докато алгоритъмът даде липса на МХ.
   4. Последователно преразпределение на ресурси, докато алгоритъмът даде липса на МХ.


6.5 Интегрирана стратегия
-- Групиране на ресурсите в класове от различни ресурси.
-- Използване на наредба на ресурсите във всеки клас.
-- Използване на подходящи алгоритми за всеки клас.
Например:
-- Swapping space: предпазване от МХ с вземане на всички необходими ресурси.
-- Processor resources: избягване на МХ с обявяване на необходимите ресурси.
-- Main memory: преразпределение на ресурси.


6.6 Задачата за обядващите философи
    Пет философа прекарват живота си в мислене и ядене. Те седят около кръгла маса, на която има 5 чинии със спагети и 5 вилици. Когато мисли, философ не контактува с колегите си. От време на време огладнява и се опитва да вземе (последователно!) двете вилици, които са от двете стране на чинията му.  Ако успее, той започва да яде с двете вилици, а след като свърши с яденето, връща вилиците и започва да мисли отново.

Първи опит за тривиално решение със семафори.
/* program dining_philosophers */
semaphore fork[5] = {1,1,1,1,1};
int i;
void philosopher(int i)
{
 while(true)
 {
  think;
  wait(fork[i]);
  wait(fork[(i+1)%5]);
  eat;
  signal(fork[(i+1)%5]);
  signal(fork[i]);
 }
{

void main()
{
 parbegin(philosopher(0), philosopher(1),
          philosopher(2), philosopher(3),
          philosopher(4));
}

Втори опит - решение със семафори:
/* program dining_philosophers */
semaphore fork[5] = {1,1,1,1,1};
semaphore room = 4;
int i;
void philosopher(int i)
{
 while(true)
 {
  think;
  wait(room);
  wait(fork[i]);
  wait(fork[(i+1)%5]);
  eat;
  signal(fork[(i+1)%5]);
  signal(fork[i]);
  signal(room);
 }
}

void main()
{
 parbegin(philosopher(0), philosopher(1),
          philosopher(2), philosopher(3),
          philosopher(4));
}