Програмиране и използване на компютрите II

График за лекции

Тема Дата 
Час
1. Функции
-- Използване на функции 
-- Писане и документирене на функции
-- Връщане на стойност на функция
-- Параметри на функции
23.09
16-19
3/3/30
2. Процедури, променливи, рекурсия
-- Странични ефекти и процедури
-- Параметри-псевдоними 
-- Област на действие на променливите и глобални променливи
-- Предусловия
-- Рекурсия 
24.09
11-14
3/6/30
3. Цикли
-- Прости цикли  (оператор while) - удвояване на влог, факториел, максимална стойност
-- Цикъл for 
-- Цикъл do/while и безкрайни цикли
-- Конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици 
08.10
12-15
3/9/30
4. Алгоритми и вложени цикли
-- Сходимост на алгоритми 
-- Генериране на случайни събития и симулации 
-- Вложени цикли - отпечатване на таблица
-- Област на действие на променлива
09.10
12-15
3/12/30
5. Тестване и настройка
-- Самостоятелно тестване на функции 
-- Подбор на тестови примери 
-- Оценка на резултатите от тестването 
-- Трасиране на програмата, работа на дебъгерът 
-- Стратегии при тестването 
29.10
12-15
3/15/30
    Първи тест

6. Класове
-- Обособяване на класове
-- Интерфейс
-- Капсулиране и член-функции 
-- Конструктори по подразбиране и с параметри 
-- Достъп до полетата с данни 

12.11
12-15
3/18/30
7. Вектори 
-- Използване на вектори за съхраняване на данни 
-- Индекси на вектори 
-- Векторите като параметри и стойности на функции 
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене, намиране на всички съответствия, отстраняване и вмъкване на елемент
13.11
11-14
3/21/30
8. Масиви
-- Векторите като данни на обект 
-- Дефиниране и използване на масиви, масивите като параметри 
-- Двумерни масиви 
02.12
11-14
3/24/30
9. Потоци
-- Четене и запис в текстови файлове 
-- Произволен достъп 
03.12
12-15
3/27/30
10. Наследяване
-- Производни класове
-- Викане на конструктор на базов клас
-- Викане на член-функция на базов клас
-- Полиморфизъм
04.12
08-11
3/30/30
   Втори тест

Изпит