К О Н С П Е К Т
Програмиране и използване на компютрите II

 1. Функциите като черни кутии
 2. Писане и документирене на функции
 3. Връщане на стойност от функция
 4. Параметри на функции
 5. Странични ефекти и процедури
 6. Параметри-псевдоними
 7. Област на действие на променливите и глобални променливи
 8. Предусловия
 9. Рекурсия
10. Прости цикли (оператор while) - удвояване на влог, факториел, максимална стойност
11. Цикъл for
12. Цикъл do/while и безкрайни цикли
13. Конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици
14. Сходимост на алгоритми
15. Симулации
16. Вложени цикли - отпечатване на таблица
17. Област на действие на променлива
18. Самостоятелно тестване на функции, подбор на тестови примери, оценка на резултатите от тестването
19. Стратегии при тестването
20. Обособяване на класове. Интерфейс
21. Капсулиране и член-функции
22. Конструктори по подразбиране и с параметри. Достъп до полетата с данни
23. Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси на вектори
24. Векторите като параметри и стойности на функции
25. Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност и броене
26. Прости алгоритми за вектори: намиране на всички съответствия, отстраняване и вмъкване на елемент
27. Векторите като данни на обект
28. Дефиниране и използване на масиви, масивите като параметри
29. Двумерни масиви
30. Четене и запис в текстови файлове
31. Произволен достъп
32. Производни класове
33. Викане на конструктор на базов клас
34. Викане на член-функция на базов клас
35. Полиморфизъм

12.09.2002 г.                                                                                                                      Н. Киров