Обектно ориентирано програмиране: C++

Учебна програма и график за лекции

Тема БСУ
Дата 
час
ЮЗУ
Дата 
1. Класове и абстрактни данни - I 
-- Дефиниция на клас абстрактни данни Time. Достъп до
членовете на класа. 
-- Инициализация на обекти от тип клас - конструктор и
аргументи на конструктор. 
-- Деструктор. Кога се изпълняват конструкторите и
деструкторите. 
-- Get и set член-функции. Помощни член-функции. 
-- Оператор за присвояване (почленно копиране). 
24.09
8-11
19.09 Examples
PPT-lecture
Text
2. Класове и абстрактни данни - II
-- Композиция -- обекти като членове-данни на клас. 
-- Приятелски функции и приятелски класове; указател this. 
-- Статични членове на клас - данни и функции. . 
-- Proxy класове.
7.10
14-17
26.09 Examples
PPT-lecture
Text
3. Предефиниране на операции
-- Въведение, основни понятия. Ограничения при предефинирането на операции. 
-- Функции за предефиниране на операции: членове на клас или приятелски функции. 
-- Предефиниране на потоковите операции за вход и изход. 
-- Предефиниране на унарни и бинарни операции 
-- Създаване на клас Array 
*** [ I д. І к. ] ***
8.10
8-12
3.10 Examples
PPT-lecture
Text
*** [Тест 1] ЮЗУ ***
4. Наследственост - I
-- Базови класове и производни класове. 
-- Защитени (protected) членове на клас. 
-- Преобразуване на указатели от базисния клас към указатели от производния клас. 
-- Предефиниране на членове от базисния клас в производния клас. 
9.10
8-10
10.10 Examples
PPT-lecture
Text
5. Наследственост - II
-- Публични (public), защитени (protected) и частни (private) базисни класове. 
-- Директни и индиректни базисни класове. 
-- Използване на конструктори и деструктори в производни класове. 
-- Пример с класове Point, Circle, Cylinder 
-- Многократна наследственост
9.10
10-12
17.10
*** [Тест 1] БСУ ***
6. Виртуални функции и полиморфизъм - I
-- Виртуални функции. 
-- Абстрактни базисни класове и конкретни класове. 
-- Полиморфизъм. 
-- Клас Employee и производни класове. 
28.10
14-17
24.10 Examples
PPP-lecture
Text
7. Виртуални функции и полиморфизъм - II
-- Динамично свързване. 
-- Виртуални деструктори. 
-- Клас Shape и производни класове. 
-- Механизъм на динамичното свързване.
29.10
8-12
31.10 Text
8. Входни и изходни потоци
-- Потоци. Заглавен файл iostream. 
-- Класове и обекти за потоков вход и изход . 
-- Потоков изход -- операции и функции. 
-- Потоков вход -- операции и функции. 
-- Потокови манипулатори. 
-- Състояния на потоците. 
-- Предефиниране на потоковите операции. 
30.10
8-12
7.11 Examples
PPP-lecture
*** [Тест 2] ***
9. Шаблони - I
-- Шаблони-функции. 
-- Предефиниране на шаблони-функции. 
-- Шаблони-класове. 
11.11
14-17
14.11 Examples
PPP-lecture
10. Шаблони - II
-- Нетипизирани параметри и наследственост. 
-- Приятелски функции и класове. 
-- Шаблони и статични членове. 
12.11
8-12
21.11
11. Обработка на изключения - I
-- Дефиниция, класическа обработка на изключения. 
-- Принципи на обработката на изключения в С++. 
-- Пример с деление на 0. 
-- Докладване (throw) на изключение. 
-- Прихващане (catch) на изключение. 
*** [ II д. ІI к. ] ***
13.11
8-11
28.11 Examples
PPP-lecture
Text

Допълнение: 
Vector

12. Обработка на изключения - II
-- Пренасочване на обработката на изключението. 
-- Обработка на неочаквани изключения. 
-- "Развиване" на стека. 
-- Обработка на изключение при new. 
2.12
8-11
5.12 Text
13. Потоци и работа с файлове
-- Йерархия на данни 
-- Последователни файлове - създаване, обновяване и четене 
-- Файлове с пряк достъп - създаване, обновяване и четене 
-- Работа с низови потоци 
*** [ III д. ] ***
3.12
8-10
12.12 Examples
PPP-lecture
Text
14. Стандартна библиотека със шаблони - I
-- Въведение в STL 
-- Контейнери-редици и асоциативни контейнери 
-- Адаптери на контейнери - стек, опашка и опашка с приоритет 
3.12
10-12
19.12 Examples
PPP-lecture
Text1 Text2
15. Стандартна библиотека със шаблони - II
-- Алгоритми
-- Функционални класове
4.12
11-14
Text
*** [Тест 3] ***
Изпит

ppview97.exe - viewer for PPP-lecture