Структури от данни и програмиране: C++

График за лекции

Теми Дата-БСУ Дата-ЮЗУ
1. Класове
-- Принципи на обектно-ориентираното програмиране 
Пр. 6 -- Упр. 0
11.03 
(2/2/45)

21.02 
(3/3/45)
2.Вектори и масиви
-- Използване на вектори за съхраняване на данни 
-- Индекси на вектори 
-- Векторите като параметри и стойности на функции 
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др. 
-- Успоредни вектори 
-- Векторите като данни на обект 
-- Дефиниране и използване на масиви 
-- Масивите като параметри 
-- Масиви от символи 
-- Двумерни масиви 

11.03 
12.03 
(6/8/45)
Пр. 6 -- Упр. 2
28.02 
07.03 
(6/9/45)
3. Потоци
-- Четене и запис в текстови файлове 
-- Текстови потоци 
-- Аргументи от командния ред 
-- Произволен достъп 

25.03 
(4/12/45)
Пр. 3 -- Упр. 4
14.03 
21.03 
(6/15/45)
* Първи тест БСУ - 15.04,  ЮЗУ - 28.03

4. Модули
-- Разделно компилиране 
-- Създаване на заглавни файлове 
-- Разделяне на програмата на няколко първични файла 
-- Поделяне на променливи между модули 
-- Проекти 


01.04 
(4/16/45)
28.03 
(3/18/45)
5а. Алгоритми 1
-- Сортиране чрез селекция 
-- Измерване на времето за работа и анализ на ефективността на алгоритъма за сортиране чрез селекция 
-- Сортиране чрез сливане 
-- Анализ на алгоритъма за сортиране чрез сливане 
-- Търсене в несортирани и сортирани данни 

02.04 
03.04 
(8/24/45) 
Пр. 6 -- Упр. 2
04.04 
11.04 
(6/24/45)
5б. Алгоритми 2
-- Двоично търсене 
-- Търсене и сортиране на реални данни 
-- Бързо сортиране 
-- Непряка рекурсия 
-- Ефективност на рекурсията 
15.04 
(4/28/45)
 
18.04 
25.04 
(6/30/45)
6. Въведение в структурите от данни
-- Свързани списъци 
-- Указатели и динамична памет 
-- Реализация на свързани списъци - класове, итератори, операции 
-- Топологично сортиране 
-- Предефиниране на оператори 
-- Шаблони 

16.04 
17.04 
(7/35/45)
Пр. 6 -- Упр. 4
02.05 
09.05 
(6/36/45)
* Втори тест БСУ-29.04,  ЮЗУ - 16.05

7. Наследяване
-- Производни класове 
-- Конструктор на базов клас 
-- Викане на член-функция на базов клас
-- Полиморфизъм 
-- Виртуални функции 
-- Връзки между класове 


29.04 
30.04 
(6/41/45)
Пр. 12 -- Упр. 0
16.05 
23.05 
(6/42/45)
8. Още структури от данни
-- Стек и опашка 
-- Двоични дървета 

27.05 
(4/45/45)
Пр. 6 -- Упр. 3
 30.05 
(3/45/45)
    Общо: 45 45