К О Н С П Е К Т

Структури от данни и програмиране
(Програмиране и структури от данни II)

1. Масиви. Дефиниране и използване на масиви. Масивите като параметри.
2. Масиви от символи. Двумерни масиви.
3. Четене и запис в текстови файлове. Текстови потоци.
4. Аргументи от командния ред. Произволен достъп.
5. Разделно компилиране. Създаване на заглавни файлове. Разделяне на програмата на няколко първични файла. Поделяне на променливи между модули. Проекти.
6. Сортиране чрез селекция. Измерване на времето за работа и анализ на ефективността на алгоритъма за сортиране чрез селекция.
7. Сортиране чрез сливане. Анализ на алгоритъма за сортиране чрез сливане
8. Търсене в несортирани и сортирани данни Двоично търсене. Търсене и сортиране на реални данни.
9. Бързо сортиране.
10. Непряка рекурсия - хилбертови криви. Ефективност на рекурсията.
11. Свързани списъци.
12. Указатели и динамична памет.
13. Реализация на свързани списъци - класове, итератори, операции
14. Предефиниране на оператори.
15. Шаблони.
16. Едносвързан списък, стек и опашка.
17. Двоични дървета - търсещи дървета.
18. Двоични дървета - кодиране на Хъфман.

8.05.2002 г.                                                                                                         Н. Киров