К О Н С П Е К Т

Програмиране и използване на компютрите I

 1. Устройство и работа на компютрите
 2. Операционни системи. DOS - основни команди
 3. Бройни системи
 4. Транслиране на програмите. Езици за програмиране. История на езиците за програмиране
 5. Системи за програмиране на С++. Компилиране, видове грешки, процесът на компилиране
 6. Алгоритми и блок-схеми
 7. Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка. Вход и изход
 8. Оператор за присвояване
 9.  Константи. Аритметични действия
10. Променливи и константи от тип string. Поднизове, сливане на низове
11. Форматиран изход
12. Конструиране и използване на обекти. Обекти от реалния свят
13. Графични структури.
14. Избор на координатна система. Вход от графичен прозорец. Сравняване на визуална и цифрова информация
15. Условният оператор if. Операции за сравнениe. Проверка за валидност на входните данни
16. Оператор if/else. Програмиране на алтернативи. Вложени условни оператори
17. Логически операции
18. Закони на де Морган. Булеви променливи

22.04.2002 г.                                                                                                   Н. Киров