МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ТУРНИР ПО ПРОГРАМИРАНЕ

РЕГЛАМЕНТ
(Последни промени на 18 май 2002 г., Бургас)


1. ЦЕЛИ И ХАРАКТЕР НА ТУРНИРА

1.1. Цел на Междууниверситетския турнир по програмиране (МТП) е да осигури възможност на най-добрите студенти от университети, работещи на територията на Република България и поддържащи програми по информатика да контактуват помежду си и в състезателни условия да проверят качеството на подготовката и възможностите си да се справят с не прости програмистки задачи.

1.2. МТП е независимо състезание организирано с добрата воля на университетите участници и правилата за провеждането му се променят и утвърждават единствено от участващите в него.

1.3. Доколкото съществува международен образец, доколкото далечна цел на състезанието е да бъде етап от подготовката за участие в него и доколкото позволяват възможностите на участниците, МТП се провежда по правила максимално близки до тези на световното студентско състезание на АСМ.

1.4. Правилата на МТП се състоят от две отделни, но еднакво значими части:

1.4.1. РЕГЛАМЕНТ на турнира - относително постоянна съвкупност от правила, целяща да осигури стабилност и предсказуемост на общите принципи на състезанието и да бъде база за дълготрайна подготовка на потенциалните участници;

1.4.2. УСЛОВИЯ на турнира - относително променлива съвкупност от правила, целяща да отрази конкретните възможности на университета, който организира състезанието и конкретната ситуация към деня на състезанието. Този документ съдържа всичката информация, необходима на участниците бързо и без проблеми да усвоят работното място - конфигурация, процедури по стартиране, имена на устройства и каталози и т.н., както и всяка друга информация по условията предоставени от Домакина (по смисъла на член 2.1) и организацията на състезанието.

1.5. Условията на турнира се оповестяват на задължителна Техническа конференция, която се провежда в деня преди състезанието, като печатен екземпляр от условията се предоставя на всеки ръководител и състезател.

7.3. По време на Техническата конференция се формира и структурира журито на турнира. Журито е съставено от ръководителите на отборите и се председателства от представител на Домакина. Председателят на журито ръководи заседанията и няма никакви специални права.

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА

2.1. МТП се провежда един път годишно и се организира от университет, работещ на територията на Република България и наричан за кратко Домакин на турнира.

2.2. Домакинът на всеки следващ турнир се определя в края на предишния доброволно и по възможност на ротационен принцип.

2.3. Домакинът избира дата на турнира (около средата на месец май) и съобщава тази дата на интересуващите се най-малко три месеца предварително.

2.4. В случай, че Домакинът е в невъзможност да осигури провеждането на турнира, той съобщава това на интересуващите се най-късно до началото на летния семестър на съответната година и става инициатор за намиране на нов домакин. В случай че се намери нов домакин всички срокове се модифицират от него в зависимост от закъснението. В случай, че не се намери желаещ, състезанието за текущата година се анулира, но Настоящияг домакин продължава опитите за осигуряване домакин за следващата година.

2.5. В случай, че домакинът е в невъзможност да проведе турнира на предварително обявената дата, той съобщава на интересуващите се нова дата не по-късно от 2 месеца предварително.

2.6. Домакинът избира Секретар на турнира, който да координира всички дейности по подготовката на турнира и съобщава името и адреса му за връзка на интересуващите се заедно с датата за провеждане.

3. СЪСТАВ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРА

3.1. МТП е отборно състезание. Всеки участващ университет се представя от един отбор в състав ръководител и трима състезатели.

3.2. При възможност от страна на домакина се допуска участието на повече от един отбор от един университет.
В този случай в официалното класиране участва най-добре представилия се отбор. Домакинът е в правото си да кани за участие, извън официалното класиране, и отбори от университети извън територията на Република България.

3.3. Ръководител на отбора е преподавател или друго лице, привлечено за целта, което се удостоверява с официален документ на учебното заведение (университет или факултет).

3.4. Състезатели могат да бъдат само редовни студенти на съответния университет, които не са завършили семестриално към датата на провеждане на турнира.

3.5. Редовността на състезателите се гарантира от ръководителя на отбора, който лично попълва имената им в Тимов лист и подписва този лист.

3.6. Един от състезателите е Капитан на отбора и това се указва изрично в тимовия лист.

4. ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТУРНИРА

4.1. МТП се провежда на еднакви за всички участници компютри, работещи самостоятелно или свързани в мрежа. Минималната конфигурация трябва да включва дисково пространство (локално или в мрежата) достатъчно за инсталиране на необходимия системен софтуер и работните файлове на състезателя и устройство за архивиране на данни на сменяеми магнитни дискове.

4.2. Всеки отбор разполага с един персонален компютър (или работна станция в мрежата).

4.3. Официални езици за програмиране на състезанието са Pascal и С/С++.

4.4. На всяко работно място Домакинът инсталира еднакви версии на среди за програмиране на официалните езици за програмиране.

4.5. В случай на самостоятелно работещи компютри, Домакинът осигурява печатащо устройство за отпечатване на тексове на програми. В случай на работа в мрежа, Домакинът осигурява поне един мрежов принтер.

4.6. Домакинът осигурява необходимото количество сменяеми магнитни дискове за нормалното протичане на състезанието.

4.7. Домакинът подготвя предварително поне 6 задачи. Задачите трябва да са самостоятелни (решаването на никоя задача не трябва да зависи от решаването на друга задача) и такива, че не изискват използването на специални софтуерни средства, различни от официалните среди за програмиране.

4.8. В текстовeте на задачите ясно се поставя условието на задачата, указват се името на програмата, която състезателите трябва да представят, имената на входните и изходните файлове и се привежда поне един пример. Описват се ясно форматите на входните и изходните данни. Всички понятия, за които има съмнение, че не са общоизвестни, трябва да бъдат изяснени в текста на задачата.

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

5.1. Състезанието се провежда в един ден и е с продължителност 5 часа.

5.2. По време на състезанието участниците могат да отправят до Журито писмени въпроси по текстовете на задачите, на които може да се отговаря само с ДА или НЕ. Ако въпросът е зададен така, че не е възможно да се отговори с ДА или НЕ, или пък отговорът на въпроса може да се намери в текста на задачата, тогава Журито може да остави въпроса БЕЗ ОТГОВОР. Ако неяснотата в текста, за която е получен въпрос е сериозна, Журито подготвя обяснение, което се изпраща на всички участници.

5.3. По време на състезанието участниците могат да използват всякакви ръкописни и печатни материали – книги, справочници, листинги и др. Използването на магнитни и оптически носители на данни, както и собствени компютри и мобилна свързочна техника са недопустими

5.4. Решението на всяка от задачите се състои от изходен текст на един от официалните езици за програмиране и изпълнима програма, получена от изходния текст чрез компилация с някоя от предоставените среди за програмиране. Програмите трябва да са написани така, че да съответстват буквално на изискванията на текста по отношение на имена на работните файлове (включително изходния текст) и формата на входните и изходните данни. Не се допуска извеждането на информация на екран под какъвто и да е предлог.

5.6. За процеса на оценяване е значима единствено изпълнимата програма. Изходният текст може да бъде използван само при екстрени ситуации с изрично решение на Журито.

5.7. Задължение на състезателите е да правят копия на магнитен носител на създаваните от тях работни файлове. Загубата на програмен текст заради липса на съответно копие не се възмездява с допълнително време. В случай на неизправност на компютъра/работната станция Капитанът на отбора уведомява Координатора и времето за работа на отбора се удължава с времето за осигуряване на изправно работно място.

5.8. Когато Домакинът е в състояние да предостави за състезанието мрежа, предаването на решенията става по мрежата с помощта на специализиран софтуер. Като част от Условията Домакинът трябва да предостави потребителска документация за съответния софтуер. В противен случай всяко решение на задача се предава от капитана на отбора на определен член на журито - Координатор на отбора по приемането и проверката. Предаването се извършва по следния начин: капитанът на отбора връчва на координатора дискета с решението на задачата. Координаторът отбелязва часа на предаването. Координаторът, в присъствието на капитана прави свое копие на решението и след като двамата се убедят, че е направено точно копие, вписват в протокол часа на предаването.

5.9. В случай, че се работи в мрежа предаването се прекратява след изтичане на 5 часа. В противен случай Координаторът приема решения на задачи до 10 минути след края на състезанието. За всяка предадена в този период задача, в протокола се отбелязва като час на предаване краят на състезанието за съответния отбор

6. ОЦЕНКА НА РЕШЕНИЯТА И КЛАСИРАНЕ

6.1. Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, едни и същи за всички отбори, подготвени предварително от Домакина.

6.2. В случай, че решението е правилно, членът на журито, извършващ проверката, отбелязва в лист за оценка часа на предаване на решението, така както е фиксиран в протокола за приемане, и уведомява за това състезателите. В последните 30 минути на състезанието съобщения за правилни решения не се правят.

6.3. В случай, че решението не е правилно, членът на журито, извършващ проверката, уведомява Капитана на отбора, като посочва една от следните възможни причини за не признаване на решението:

- грешка при изпълнение (run-time error - RT);

- изтичане на определения лимит от време за тестване (time limit - TL);

- грешен резултат (wrong answer - WA);

- неправилен формат на правилен резултат (presentation error - PE).

Освен това членът на журито, извършващ проверката, вписва в протокола часа на връчване на отказа и причината. Съобщенията за неправилни решения продължават до края на състезанието.

6.4. За неправилни решения предадени в 10 минутния период преди завършването на състезанието не се съобщава на състезателите.

6.5. Класирането се извършва по броя на правилно решените задачи. При равен брой решени задачи, за всяка правилно решена задача се пресмята времето от началото на състезанието до часа на предаването й. Сумират се получените времена и сумата се увеличава с по 20 минути за всяко предадено неправилно решение. Отборът с по-малка сума на така изчислените времена се класира на по-предна позиция.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРНИРА

7.4. Домакинът на турнира осигурява настаняването и храната на участниците на цени в рамките на командировъчните, регламентирани от нормативни документи, като своевременно уведомява потенциалните участници за размера на тези цени.

7.5. Домакинът осигурява на всички участващи отбори Сертификат за участие, а на класираните на първите три места в официалното класиране отбори и Диплом за призьор на МТП.

7.5. Разноските по пътуването, настаняването и храната на участниците са за сметка на учебните заведения, които представят.

7.6. Домакинът и участващите университети се поощряват да сключват Договори за спонсориране, както на своето участие така и за обезпечаването на турнира, като поемат ангажименти за реклама на спонсора по време на състезанието.