Програмиране и използване на компютрите I

Учебна програма

1. Устройство, принципи и работа на компютрите
-- Какво е компютър?
-- Принципи на работа на компютъра
-- Анатомия на компютъра
-- Операционни системи
-- DOS - запознаване и основни команди
-- Алгоритми и блок-схеми
-- Бройни системи

2. Програмиране на С++
-- Какво е програмиране?
-- Транслиране на програмите
-- Езици за програмиране
-- История на езиците за програмиране
-- Системи за програмиране
-- Компилиране на проста програма
-- Видове грешки
-- Процесът на компилиране

3. Основни типове данни
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка
-- Вход и изход
-- Оператор за присвояване
-- Константи
-- Аритметика

4. Низове
-- Променливи от тип string
-- Поднизове
-- Сливане на низове
-- Форматиран изход

5. Обекти
-- Конструиране на обекти
-- Използване на обекти
-- Обекти от реалния свят

6. Условни оператори
-- Условният оператор if
-- Операции за числови сравнения
-- Проверка за валидност на входните данни
-- Операторът if/else
-- Програмиране на алтернативи
-- Вложени условни оператори

7. Логически променливи и операции
-- Булева алгебра
-- Закони на де Морган
-- Логически операции
-- Булеви променливи