К О Н С П Е К Т
Програмиране и използване на компютрите I

1. Устройство и работа на компютрите
2. Операционни системи. DOS - основни команди
3. Алгоритми и блок-схеми
4. Бройни системи
5. Езици за програмиране. История на езиците за програмиране
6. Системи за програмиране на С++. Компилиране, видове грешки
7. Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка. Константи. Аритметични действия
8. Вход и изход, оператор за присвояване
9. Променливи и константи от тип string. Поднизове, сливане на низове
10. Конструиране и използване на обекти
11. Условен оператор. Операции за числови сравнения. Проверка за валидност на входните данни
12. Оператор if/else. Програмиране на алтернативи. Вложени условни оператори
14. Булева алгебра  - проверка на верността на твърдения
15. Закони на де Морган, логически операции, булеви променливи
 

21.09.2001 г.                                                                                                     Н. Киров