Програмиране и използване на компютрите I

Анотация

    Програмиране и използване на компютрите I е основен курс за студентите I курс (първи семестър), задочно обучение от специалности Компютърни системи и технологии и Комуникационна техника и технологии  за 2001/2002 уч. година. Основна цел на курса е да се овладеят принципите за работа с компютър и основите на програмирането с езика С++.
    Първите лекции са посветени на устройството и работата на компютъра. Изучава се операционната система DOS, характерни особености на алгоритмите, видове алгоритми и техните свойства. Разглеждат се програмното осигуряване и езиците за програмиране.Описват се видовете езици за програмиране и механизма на транслация. Преминава се към запознаване със средата за програмиране - Borland C/C++ за DOS. С първата програма се обясняват видовете грешки в процеса на програмиране.
    Основните типове данни се въвеждат с цели числа и числа с плаваща точка. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване, типа string от стандарта на ANSI C++.
    Ранната употреба на обекти е съвременен подход при изучаването на принципите на програмирането с обектно-ориентиран език. Затова и следващите въпроси от курса са запознаване с обекти, свойства на примерни класове, инициализация на обекти и използване на членове-функции. Този материал се илюстрира с помощта на графични програми, създавани от студентите като се използва малка графична библиотека.
    Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Тук отново се използва елемент от стандарта на ANSI C++ - типа данни bool. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода и на справяне с грешки при вход.
    Естествено продължение на този курс е курсът Програмиране и използване на компютрите II, който се чете II семестър. Придобитите знания се прилагат от всички курсове, в които се работи с компютър.
    Необходима предварителна подготовка на студентите - знанията по информатика от средното училище.
    Курсът ще се води главно по учебника на Кай Хорстман [6].

Литература

1. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
2. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.
3. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.
4. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.
5. Тед Фейсон. Borland C++. Обектно-ориентирано програмиране, Първа част, Нисофт ООД и Macmillan Computer Publishing, София, 1995.
6. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
7. H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.
8. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming in C++, Jones and Bartlett Publ., 1998.