Информационни системи и технологии

Учебна програма

Тема 1.  Компютри. Алгоритми и средства за описанието им. Алгоритмични езици и програми. 3 часа
    1.1. Общ преглед на IBM-PC архитектура - памет, микропроцесор, шини и регистри. Периферни устройства.
    1.2. Основни характеристики на алгоритмите. Средства за описание на алгоритми. Блок-схеми. Примери.
    1.3. Преглед на най-разпространените езици от високо ниво.

Тема 2. Операционни системи. Структура и управление на дисковата памет. 3 часа.
    2.1. Предназначение и функции на операционните системи. Дискови операционни системи.
    2.2. Файлове, директории (справочници), пътеки и устройства. Базова входно-изходна система - BIOS. Команди на MS DOS. Таблица за разпределение на дисковото пространство.
    2.3. Създаване, изтриване и смяна на директории. Форматиране на диск. Копиране на файлове.

Тема 3. Работа с файлове и дискове. 3 часа.
    3.1. Преименуване и изтриване на файлове. Системна пътека. Филтри. Компресиране на файлове.
    3.2. Проверка интегритета на диск. Вируси. Какво се случва при включване на компютъра с вируси? Предпазване от вируси.
    3.3. Файлове за пакетна обработка. Работа с BAT-файлове. Редактор EDIT на MS DOS. Два специални файла AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS. Отпечатване на файлове.

Тема 4. Графични операционни системи. Управление на програмите и файловете в MS Windows - 3 часа.
    4.1. Основни графични обекти - прозорци, икони и менюта. Техника на използуването на мишка и клавиатура. Въведение в MS Windows. Особености на различните версии на MS Windows. Стартиране.
    4.2. Меню, команди, икони, програмни групи и бутони в прозореца на MS Windows. Избор на менюта. Менюта за контрол, за преместване, за минимизиране и максимизиране на прозорец. Диалогова кутия.
    4.3. Приложни икони. Превключвания в MS Windows. Създаване и изтриване на директории. Копиране, преместване и изтриване на файлове. Основни команди (икони) на групата Accessoires.

Тема 5. Текстообработващи системи. 3 часа
    5.1. Общ преглед на съществуващите по-разпространени текстообработващи системи - Notepad, Write, Pe2, LaTeX, Word, PageMaker. Принципи на обработката на текст, таблици, формули, графики, картинки.
    5.2. Графични текстообработващи системи. Подреждане на страница. Използуване на командната линия. Файлове, документи и директории в текстообработващи системи. Синтактични единици за въвеждане, изтриване и преместване на текст. Движение на курсора. Записване, предварително виждане и печатане на текст.
    5.3. Принтери и настройка на принтери. Формати за принтерски файлове. Създаване и визуализация на Postscript-файлове.

Тема 6. MS Word. Бизнескореспонденция. 3 часа.
    6.1. Форматиране на символ - промяна на шрифта, големината и стила. Форматиране на параграф. Подравняване на параграф, абзаци, разстояние между параграфите. Разстояние между редовете. Списъци с номера и точки. Колони - въвеждане, изтриване, подравняване.
    6.2. Страниране - пълно и условно разделяне на страници. Ориентация на страницата, портретна или пейзажна. Контрол на странирането. Граници на документа.
    6.3. Документи с текст, таблици, графики и формули. Въвеждане на таблица. Превръщане на табулиран текст в таблица. Формати на графика. Вмъкване на графика. Инструменти за чертане и рисуване на графики.

Тема 7. Данни. Електронни таблици. 3 часа.
    7.1. Данни и модели от данни. Семантика и моделиране на данни. Структури от данни.
    7.2. Релационни модели от данни. Примери. Ограничение на цялостност. Функционални зависимости. Ключове. Множества, домеини и атрибути. Отношения и представяния - таблици и графи.

Тема 8. MS Excel. Формули и диаграми. 3 часа.
    8.1. Работна книга и работен лист. Запознаване с клетките. Основен екран. Главният меню бар. Подменюта. Леснодостъпна помощ.
    8.2. Движение в таблицата. Вмъкване на етикети, стойности и формули. Редактиране на клетка. Имена на файлове. Запомняне на работна страница. Напускане на MS Excel. Четене на работна страница Повече за формулите. Редици. Функции - математически, статистически, финансови и логически данни. Сходни и разнородни отношения между клетките. Копиране и преместване на клетки. Създаване и изтриване на редове и колони. Преизчислителни типове. Печатане. Диаграми с текстови и скаларни данни.
    8.3. Сортиране в бази от данни. Многокритериално сортиране. Дърво на менютата. Филтриране на списъци но един критерий. Филтриране на списък, чрез конюнктивно търсене но два критерия. Създаване на собствени критерии. Дизюнктивно търсене по повече от един критерий.

Тема 9. Компютърни мрежи. Модел Internet за мрежова архитектура. 3 часа.
    9.1. Архитектура и топология.на компютърна мрежа - основни сведения. Сървери и работни станции - основни функции.
    9.2. Модел ISO за мрежова архитектура. Мрежови протоколи. Йерархия на протоколите.
    9.3. Основни слоеве от протоколи в Internet.

Тема 10. Услуги и системи за работа в Internet. 3 часа.
    10.1. Основни услуги в Internet - WWW, електронна поща и FTP. Трансфер на файлове. Протоколи.
    10.2. Основни сведения за Netscape и MS Internet Explorer.
    10.3. Използуване на сървери за търсене на тематична информация. Сървери и WWW-страници.