БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Център по информатика, технически и природни науки

Избираем курс
Програмиране, анализ и синтез на алгоритми

за студенти специалности Информатика, КСТ и КТТ от 1, 2, 3 и 4 курс

Анотация:
    Курсът подготвя студентите за решаване на задачи, за които се изисква съставяне на по-сложни алгоритми. Изучава се целия път от поставяне на задачата до анализ на решенията - анализ на данните, преглед на съществуващи алгоритми за решаването й, избиране на подходящ алгоритъм, модифициране на съществуващ или построяване на нов алгоритъм, избор на структури от данни, програмиране, тестване на програмата, анализ на ефективността на алгоритъма и програмата. Основна цел на курса е подготовка за участие в студентски олимпиади по информатика.

Лектор и тема на лекция:
    Доц. Н. Киров - БСУ и БАН, ИМИ. Среда за програмиране: език и операционна система, видове задачи според взаимодействието им със средата.
    Ас. В. Стоянова - БСУ. Структури от данни: елементарни структури - масив, стек, опашка и др.; динамични структури - списък, дърво и др.; специални структури - пирамида, балансирано дърво, приоритетна опашка и др.
    Проф. И. Ланджев - БСУ и БАН, ИМИ. Аритметика: делимост на числата, бройни системи, дълги числа, полиномиална аритметика. Комбинаторика: съчета-ния без повторения и с повторения, разбивания, преброяване.
    Доц. Кр. Манев - СУ, ФМИ. Графи: представяне и елементарни методи (търсене в дълбочина и ширина, ойлерови и хамилтонови цикли и др.), свързаност, графи с тегла (най-къс път, минимално покриващо дърво и др.), ориентирани графи (топологическо сортиране и др.), потоци, паросъчетания, оцветяване.
    Проф. И. Ланджев. Обработка на низове: търсене в низ, пораждащи граматики, алгебрични изрази, компресия и криптография. Сложност на алгоритмите.
    Н.с. Б. Банчев - БАН, ИМИ. Алгоритмична геометрия: основни задачи, изпъкнала обвивка, множества от точки, геометрични пресичания, задачи за най-близки точки.
    Доц. Н. Киров. Методи за съставяне на алгоритми: рекурсия, пълно изчерпване, търсене с връщане.
    Н.с. Е. Келеведжиев - БАН, ИМИ. Методи за съставяне на алгоритми: разделяй и владей, алчен подход, динамично оптимиране.

    Първата лекция ще се проведе на 31.10 (сряда) от 17 часа в аудитория....

17.10.2001 г                                                                                                                                    Координатор на курса: Н. Киров