ЛЕКЦИИ

Обектно ориентирано програмиране

Електроника, 6 курс, задочно обучение

1. Компилиране на проста програма.
2. Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка. Аритметични действия.
3. Вход и изход, оператор за присвояване.
4. Променливи и константи от тип string. Поднизове, сливане на низове.
5. Конструиране и използване на обекти.
6. Графични структури.
7. Избор на координатна система и получаване на вход от графичния прозорец.
8. Условен оператор. Операции за сравнения.
9. Оператор if/else. Вложени условни оператори.
10. Логически операции. Закони на де Морган. Булеви променливи.
11. Използване и писане на функции. Връщане на стойност.
12. Параметри на функция, странични ефекти, процедури. Параметри псевдоними.
13. Оператори за цикъл while. Факториел и максимална стойност.
14. Цикли for и do/while Безкрайни цикли
15. Обособяване на класове. Интерфейс
16. Капсулиране и членове-функции
17. Конструктори по подразбиране и с параметри.
18. Достъп до полетата с данни. Сравнение на член-функците с другите функции
19. Технология на ООП