ПЪРВИ ТЕСТ

1. Отбележете верните твърдения за вектори и масиви.
+ Векторът представлява множество от данни от един и същи тип.
- При създаване на вектор е задължително да се зададе броя на елементите му.

2. Даден е масив и инициализация на елементите му.
    double a[2] = {0.25, 1.75};
Отбележете операторите, където правилно е използван масивът a.
- int k = a.size();
+ cout << a[1]*a[0];

3. Даден е масив от символи:
    char cara[10] = "012345";
Отбележете операторите, след изпълнението на които cara ще съдържа низ от 5 символа (без да се брои символа за край на низ)..
+ cara = "abcde";
- cara[5]=1;

4. Дадени са масивите a1 и a2.
    const int DD=10;
    int a1[DD], a2[DD][DD];
На всички елементи и на двата масива е зададена стойност 0.
Отбележете верните оператори (относно синтаксис и граници на индексите).
+ a1[5]=a2[0][0];
- a2[2]=a1[2];

5. Отбележете верните твърдения за потоци и работа с файлове.
+ Операторът ifstream ind; дефинира файлова променлива за вход.
- С iofstream io; се дефинира файлова променлива за вход и изход.

6. Отбележете верните оператори за деклариране на функции с параметри масиви.
+ int f(int a[10], int n);
- int f(int &n, a[]);

7. Дадени са векторът v и масивите m1 и m2.
    const int DIM=10;
    vector v(DIM);
    int m1[DIM], m2[DIM][DIM];
Отбележете верните оператори (относно синтаксис и граници на индексите). Размерността на вектора v не е променяна до зададения оператор.
+ m1[5]=m2[0][0];
- m1.push_back(10);