Конспект
по Въведение в програмирането

 1. Езици за програмиране и транслатори.
 2. Проста програма - компилиране и грешки.
 3. Алгоритми.
 4. Бройни системи.
 5. Цели числа и числа с плаваща точка. Константи и променливи.
 6. Големина и точност на числата в С++. Вход и изход.
 7. Оператор за присвояване. Грешки при закръгляване.
 8. Преобразуване на тип. Именовани константи.
 9. Аритметични операции.  Комбиниране на аритметичните операции с операция присвояване.
10. Низове - константи и променливи. Вход и изход за низове. Поднизове, сливане на низове.
11. Форматиране на изхода.
12. Конструиране на обекти. Използване на обекти. Обекти от реалния свят.
13. Графични форми. Графични класове.
14. Избор на координатна система. Получаване на вход от графичния прозорец.
15. Сравняване на визуална и числова информация.
16. Условният оператор if. Операции за сравнения на числа и низове.
17. Сравняване на числа с плаваща точка. Проверка за валидност на входните данни.
18. Двойката оператори if и else. Условна операция.
19. Програмиране на алтернативи. Оператор switch. Вложени условни оператори.
20. Логически операции. Закони на де Морган. Булеви променливи.
21. Функциите като черни кутии. Писане и документиране на функции.
22. Връщане на стойност. Параметри на функции.
23. Деклариране на функции. Странични ефекти, процедури.
24. Параметри псевдоними. Константни псевдоними.
25. Област на действие на променливите. Глобални променливи.
25. Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване.
27. Предусловия и макрос assert. Рекурсия.
28. Оператор за цикъл while. Удвояване на влог, факториел и максимална стойност.
29. Цикли for и do/while. Безкрайни цикли.
30. Типични конструкции с цикъл. Четене на данни и извеждане на таблици.
31. Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми.
32. Генериране на случайни събития и симулации.
33. Вложени цикли.
34. Област на действие на променлива. Инварианти на цикли.
35. Самостоятелно тестване на функции. Подбор на тестови примери. Оценка на резултатите.
36. Трасиране на програмата. Работа на дебъгерът.
37. Стратегии при тестването.
38. Обособяване на класове. Интерфейс.
39. Капсулиране и член-функции.
40. Конструктори по подразбиране и с параметри.
41. Сравнение на член-функциите с другите функции.
42. Обектно-ориентирано програмиране.
43. Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси на вектори.
44. Векторите като параметри и стойности на функции.
45. Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др.
46. Успоредни вектори.
47. Векторите като данни на обект.