1. Увод


"A little inaccuracy sometimes saves tons
of explanation."
Saki (H. H. Munroe)


Компютри и програмиране.
    Всяка програма "казва" на компютъра  редицата от стъпки, необходими за да се изпълни дадена задача. Процесът на проектиране и реализиране на програмите се нарича компютърно програмиране. Дейността програмиране е централна в компютърната наука.
    За да работи един човек с компютър не е необходимо да бъде програ- мист. Той може да използва (като потребител) написани вече програми и програмни системи. Повечето хора, работещи с компютър, правят именно това. Знанията по програмиране за потребителя на готови програми му помагат по-пълно да използва възможностите им и да увеличи ефективността на своята работа.Езици за програмиране и транслатори.
** Езици за програмиране от ниско ниво.
    На най-ниско ниво инструкциите към компютъра са изключително прости. Процесорът изпълнява така наречените машинни инструкции.
    Пример:
 1. Премести съдържанието на клетка 40000 от паметта в регистъра AX.
 2. Извади 100 от регистъра AX.
 3. Ако резултатът е положителен, премини към инструкцията, намираща се в клетка 11280 от паметта.
    Инструкциите (машинен език) за процесор Intel 80386 са:
  161 40000 45 100 127 11280
    Същото на езика Асемблер може да се напише така:
  MOV AX, [40000]
  SUB AX, 100
  JG 11280
MOV (move) означава премести; SUB  (subtract) - извади;  JG (jump if  greater than) - ако резултатът е по-голям от 0, премини към ... Използването на буквени имена вместо адреси от паметта прави програмата по-лесна за четене:
  MOV AX, [INT_RATE]
  SUB AX, 100
  JG INT_ERROR
Езиците от ниско ниво зависят от процесора. Например има разлики в езика Асемблер за процесор Intel 80386 и процесор Motorola 68000.
**  Езици за програмиране от високо ниво.
    При тези езици програмистът описва схематично основните стъпки (алгоритъма), които трябва да се изпълнят за решаване на дадена задача, а специална програма, наречена транслатор (преводач), превежда това описание в машинни инструкции за конкретен процесор. Транслаторите са два вида - компилатори, които създават файл с кода на програмата на машинен език и интерпретатори, които направо подават на процесора (за изпълнение) поредицата от машинни команди.
    Същият пример би изглеждал така на C++:
if (int_rate > 100) message_box("Interest rate error");
и на  Паскал:
if int_rate > 100 then writeln('Interest rate error');
    Съвременните програмни езици не се отличават по функционалност - по принцип всеки алгоритъм може да се програмира на всеки език за програмиране - разликата е в усилията на програмиста и в ефективността на получената програма. Днес съществуват много програмни езици с различно предназначение. Ето по-известните от тях:
- FORTRAN - главно за реализиране на числени алгоритми (счита се за остарял език);
- Algol 60 - главно за описание на алгоритми;
- ADA - разработен и използван в американската армия;
- Pascal - подходящ за обучение по програмиране;
- Modula 3 - обектно-ориентиран език (модулно програмиране);
- Delphi - обектно-ориентиран език, разширение на езика Pascal;
- Simula - обектно-ориентиран език за симулационно моделиране;
- C - универсален език, свързан с операционна система Unix;
- С++ - обектно-ориентиран език, разширение на езика С;
- Lisp, Prolog - езици за функционално програмиране;
- Basic - език, създаден за първите персонални компютри;
- Java - съвременен обектно-ориентиран език главно за мрежово програмиране.
    Съществуват и по-специализирани езици, създанени с точно определена цел. Например:
- PHP, ASP - езици за създаване на WEB страници;
- SQL - език за работа с бази данни;
- Perl - скриптов език - за управление на операционни системи.
    "Планираните" езици (Pascal, ADA, Modula 3) са създадени от един човек или от група хора с определена цел - отделните им компоненти са логически свързани и могат лесно да бъдат комбинирани.
    "Разрасналите се" езици (C/C++, Basic) се развиват във времето, като различни хора добавят нови елементи в езика и същевременно запазват всички стари конструкции, за да могат написани вече програми на старите версии на езика да се транслират и с новите компилатори, създадени за новите версии на езика.
** История на езика С++.
* Езикът С се създава и развива заедно с операционната система UNIX. Първата версия е създадена през 1973 г. от Денис Ричи. Езикът се развива интензивно и през 1977 г. UNIX е пренаписана на С. Стандартна версия на езика е установена през 1989 година.
* Езикът С++ е създаден от Бьорн Страуструп 1983 г. като към езика С са добавени нови елементи. Всъщност възниква нов обектно-ориентиран език, който веднага получава много широко разпространение. Стандартизацията на езика завършва през 1998 година, като книгата на Страуструп [6] e всъщност този стандарт.
**  Системи (среди) за програмиране - обикновено се състоят от текстов редактор, компилатор, библиотеки и система за проверка на програмите (debug). За С/С++ по-известните среди за програмиране са:
- Turbo C/C++ (Borland C++ 3.5, 4.5, 5)- удобен за начинаещи програмисти, има help за езика и добър дебъгер; с библиотеките на К. Хорсман могат да се компилират всички примери от книгата и този сборник;
- Borland C/C++ Builder - поддържа С++ стандарт, удобен за по-напреднали програмисти;
- MS Visual C++ - продукт на Майкрософт, поддържа С++ стандарт;
- Dev C++ - поддържа С++ стандарт, няма help за езика и удобен дебъгер;
- DJGPP е среда за 32-битови програми под DOS. Чрез нея могат да се стартират почти всички програми за операционната система Линукс, които не използват многозадачните, многопотребителските и графичните му възможности.
** Отделни компилатори:
- Borland C++ Compiler 5.5 (BCC) - бърз 32-битов оптимизиран компилатор; поддържа С++ стандарт;
- GCC е GNU компилатор, който поддържа най-новите версии (стандарти) на езиците C, C++, Objective-C, Fortran, Java и Ada, също така и библиотеките за тези езици (libstdc++, libgcj,...).


  Проста програма - компилиране и грешки.
 
// hello.cpp /*Име на файла, съдържащ текста на програмата*/
#include <iostream> /*Директива на препроцесора*/
using namespace std; /*Стандартно пространство на имена*/
int main() /*Главна функция */
{ cout << "Hello, World!\n"; /*Оператор за потоков изход*/
  return 0; /*Връща на операционната система числото 0*/
}
 Hello, World!

    По-важни характеристики на синтаксиса на езика:
- Азбуката на езика се състои от всички символи от клавиатурата на компютъра.
- Поредица от букви и цифри образува име, разделители между имената са интервал или символ, който не е буква или цифра.
- С++ различава малки от главни букви, напр. имената main и Main са различни.
- Програмата се разполага линейно - по редове (няма горни и долни индекси).
- Програмата се състои от оператори - всеки оператор завършва с точка и запетая ";".
- Един оператор може да се разположи на два и повече реда; няколко оператора може да се разположат на един ред - добрия стил на програмиране изисква един оператор да се пише на един ред (освен ако няма съществена причина за противното).
**  Процесът от написване до изпълнение на програмата се състои от следните стъпки:
    I стъпка: Написване на текста на програмата; използва се текстов редактор, който създава текстов файл - изходен код (source code) [напр. hello.cpp].
    II стъпка: Компилиране на програмата; извършва се от компилатора, който създава файл - обектен код (object code) [напр. hello.o или hello.obj].
    III стъпка:  Свързване на програмата; извършва се от свързваща програма (linker), която създава изпълним файл [напр. hello.exe или hello или a].
    IV стъпка: Изпълнение на програмата; операционната система или програмната система стартира създадения изпълним файл.
** Видове грешки.
* Грешка по време на компилация (синтактична грешка) - неправилно написана конструкция от езика. Компилаторът не може да продължи, дава съобщение за грешка, програмистът трябва да поправи грешката и отново да стартира компилатора.
* Грешка по време на изпълнение (Run-time error) - процесорът не може да изпълни някоя инструкция, напр. делене на 0. Операционната система прекратява изпълнението на програмата.
* Грешка в алгоритъма (логическа грешка) - програмата работи, но дава грешни резултати.Алгоритми.
    Да разгледаме следния пример: Внасяме в банка 10000 лева с 6% годишна лихва. Влогът се олихвява месечно. След колко години сумата по сметката ще стане двойно по-голяма?
 
Месец Сума  Пресмятане
0 10000.00  
1 10050.00 =10000.00*1.005
2 10100.25 =10050.00*1.005
3 10150.75 =10100.25*1.005
4 10201.51 =10150.75*1.005
.. ... ...

1. Започнете с таблицата:

Месец Сума
0 10000
2. Повтаряйте стъпки 2а-2в докато съдържанието на сметката е под 20000 лева.
2а. Добавете нов ред към таблицата.
2б. В първата колона на този ред поставете число, с 1 по-голямо от това на горния ред.
2в. Във втората колона на същия ред поставете числото от горния ред (същата колона), умножено с 1.005.
3. Разделете последното число от първата колона на 12.
    Алгоритъм е описание на стъпките, необходими за решаването на някаква задача, което е еднозначно, изпълнимо и винаги завършва. Описанието може да бъде текст, блок-схема или програма на език за програмиране от високо ниво.


Бройни системи.
    Най-често използваните бройни системи са:
* Десетична бройна система - цифри: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
   15210 = 2.100 + 5.101 + 1.102 =152
* Двоична бройна система - цифри: 0,1
  101112 = 1.20 + 1.21 + 1.22 + 0.23 + 1.24 = 1+2+4+16 = 23
* Шестнадесетична бройна система - цифри: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
7A116 = 1.160 + 10.161 + 7.162 = 1+160+1792 = 1953

   Примерите показват превръщане ва числата от двоична или шестнадесетична бройна система в десетична бройна система. Обратното превръщане става, като се дели многократно числото на основата на бройната система. Остатъка при всяко деление представлява една цифра на числото в бройната система.
Например:
 

частно остатък цифра
23 1 1
11 1 1
5 1 1
2 0 0
1 1 1
частно остатък цифра
1953 1 1
122 10 A
7 7 7
   Превъщането от двоична в шестнадесетична бройна система и обратно става много лесно, защото 16 = 24. Просто 4 двоични цифри образуват една шестнадесетична цифра. Например:
За 11110101000101102 имаме 1111 | 0101 | 0001 | 0110 и получаваме
11112 = 1510 = F16, 01012 = 610 = 616, 00012 = 110 = 116, 01112 = 710 = 716, което е F61716.