Първа изпитна сесия

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)

Набиране на точките:

  Т.к. 1 
I
т.к. 2 
II
изпит 
III
сума
Тест 10 10 20 40
Контролна работа (задача на компютър) 5 5 10 20
Курсова задача (домашна работа) 5 5 10 20
Писмен изпит и събеседване (устен изпит) -- -- 20 20
Общо 20 20 60 100

     Двата теста от текущ контрол (т.к.) се правят в часовете за лекции, а третият тест се провежда в деня на устния изпит или един ден преди това. При провеждане на тестовете могат да се използват учебници и записки на лекции.
    Контролната работа се състои в написване на програма за решаване на дадена от ръководителя на упражненията задача в часовете на лабораторните упражнения.
    Курсовата задача е индивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва да защити пред ръководителя на упражненията в предвидения срок.
    Устният изпит се провежда в рамките на изпитните сесии. До устен изпит се допускат студенти, събрали най-малко 30 точки. 


Поправителна и ликвидационни сесии

Набрани точки Оценка
54..60 Отличен (6)
46..53 Мн. добър (5)
38..45 Добър (4)
30..37 Среден (3)
0..29 Слаб (2)

Набиране на точките:

  Изпит
Тест 20
Контролна работа (задача на компютър) 10
Курсова задача (домашна работа) 10
Писмен изпит и събеседване (устен изпит) 20
Общо 60

    Устният изпит се провежда в рамките на изпитните сесии. До устен изпит се допускат студенти, събрали най-малко 10 точки от трета курсова задача,  трета контролна работа и трети тест.
    За поправителната и първа ликвидационна сесия важат точките, събрани на предишни сесии. За следващите ликвидационни сесии се прави отново трети тест и задача на компютър.