Програмиране и използване на компютрите I

График за упражнения и консултации
 
Тема на упражнението  Дати от -- до  у/к
 Устройство, принципи и работа на компютрите 
-- Анатомия на компютъра (hardware) 
-- DOS - запознаване и основни команди 
-- Програмна среда на Borland С/С++
26.09.00 -- 
09.10.00 
 
у 6
 Програмиране на С++  
-- Компилиране на проста програма 
-- Видове грешки 
-- Процесът на компилиране 
 Основни типове данни  
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка 
-- Вход и изход 
-- Оператор за присвояване 
-- Константи 
-- Аритметика 
11.10.00 -- 
23.10.00 
 
у 6
 Низове 
-- Променливи от тип string 
-- Поднизове 
-- Сливане на низове 
-- Форматиран изход 
 Обекти 
-- Конструиране на обекти 
-- Използване на обекти 
-- Обекти от реалния свят 
25.10.00 -- 
12.11.00
у  6
 Графични структури 
-- Изобразяване на графични форми 
-- Избор на координатна система 
-- Вход от графичния прозорец 
-- Сравняване на визуална и числова информация 
  Условни оператори 
-- Условният оператор if 
-- Операции за числови сравнения 
-- Проверка за валидност на входните данни 
-- Операторът if/else 
-- Програмиране на алтернативи 
-- Вложени условни оператори 
14.11.00 -- 
05.12.00
у 6
 * Задаване и работа по курсова задача 

 Логически променливи и операции 
-- Булева алгебра 
-- Закони на де Морган 
-- Логически операции 
-- Булеви променливи 

06.12.00 -- 
18.12.00
у 
к

6
 * Работа по курсова задача  

 Функции 
-- Параметри на функции 
-- Странични ефекти 
-- Процедури 
-- Параметри-псевдоними 
-- Област на действие на променливите, глобални променливи 

 * Защита на курсова задача 

 * Решаване на задача на компютър 
 

20.12.00 -- 
09.01.01
у 
к

12
        Общо у 
к
30 
18