Програмиране и използване на компютрите I

Учебна програма

1. Устройство, принципи и работа на компютрите - 6 (6)
-- Какво е компютър?
-- Принципи на работа на компютъра
-- Анатомия на компютъра
-- Операционни системи
-- DOS - запознаване и основни команди
-- Алгоритми и блок-схеми
-- Бройни системи

2. Програмиране на С++ - 6 (3)
-- Какво е програмиране?
-- Транслиране на програмите
-- Езици за програмиране
-- История на езиците за програмиране
-- Системи за програмиране
-- Компилиране на проста програма
-- Видове грешки
-- Процесът на компилиране

3. Основни типове данни - 3 (3)
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка
-- Вход и изход
-- Оператор за присвояване
-- Константи
-- Аритметика

4. Низове - 3 (2)
-- Променливи от тип string
-- Поднизове
-- Сливане на низове
-- Форматиран изход

5. Обекти - 3 (3)
-- Конструиране на обекти
-- Използване на обекти
-- Обекти от реалния свят

* Тест №1 - 1

6. Графични структури - 2 (3)
-- Изобразяване на графични форми
-- Избор на координатна система
-- Вход от графичния прозорец
-- Сравняване на визуална и числова информация

* Задаване и работа по курсова задача - (3)

7. Условни оператори - 3 (3)
-- Условният оператор if
-- Операции за числови сравнения
-- Проверка за валидност на входните данни
-- Операторът if/else
-- Програмиране на алтернативи
-- Вложени условни оператори

8. Логически променливи и операции - 2 (1)
-- Булева алгебра
-- Закони на де Морган
-- Логически операции
-- Булеви променливи

* Тест №2 - 1
* Защита на курсова задача - (2)
* Решаване на задача на компютър - (1)

Общо - 30 (30) часа

Забележка: След всяка главна тема са дадени часовете за лекции и в скоби -- часовете за упражнения. Упражненията се провеждат в компютърна зала.