Програмиране и използване на компютрите I

Точкова система за оценка:

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)

Набиране на точките за студенти редовно обучение:
Вид на заданието Максимален брой точки
Първи тест 20
Курсова задача 10
Присъствие и активност на лекции 5
Присъствие и активност на упражнетия 10
Втори тест 35
Задача на компютър 20
Общо 100

Първи тест и Втори тест - правят се в часовете за лекции с използване на учебници, лекции и др.
Курсова задача - ииндивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва да провери на компютър.
Задача на компютър - прави се на компютър в последните часове на семестъра на упражнения, без използване на учебници, лекции и др.
Студентите редовно обучение, събрали по-малко от 50 точки и всички студенти задочно обучение се явяват на изпит, който се провежда 2 дни в рамките на една изпитна сесия. Първия ден се прави Втори тест и се решава задача на компютър, втория ден се провежда устен изпит.
Точките се събират според следната таблица:
Вид на заданието Максимален брой точки
Курсова задача 10
Втори тест 35
Задача на компютър 20
Устен изпит 35
Общо 100
До устен изпит се допускат студенти, събрали поне 15 точки от курсова задача, Втори тест и задача на компютър.