Програмиране на С++

Точкова система за оценка:

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)

Точките се събират според следната таблица:
Вид на заданието Максимален брой точки
Курсова задача 10
Тест 35
Задача на компютър 20
Устен изпит 35
Общо 100
Изпитът се провежда 2 дни. Първия ден се прави Тест и се решава задача на компютър, втория ден се провежда устен изпит.
Тест - прави се с използване на учебници, лекции и др. помагала
Курсова задача - ииндивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва да представи преди изпита
Задача на компютър - прави се на компютър в последните часове на семестъра на упражнения или през първия ден на изпита, без използване на учебници, лекции и др.
До устен изпит се допускат студенти, събрали поне 15 точки от курсова задача, Тест и задача на компютър.